6 tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN

author 09:39 19/11/2013

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 158/2013/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu căn cứ vào 6 chỉ tiêu.

Thứ nhất là doanh thu và thu nhập khác. Chỉ tiêu này được xác định tại Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ + doanh thu hoạt động tài chính + thu nhập khác.

Đối với những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ yếu của nền kinh tế gồm: điện, than, dầu khí, xi măng thì tính theo sản lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ. Đơn vị để tính sản lượng của sản phẩm dầu thô là tấn, khí là m3, than, xi măng là tấn, điện là kwh.

Thứ hai là lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu. Trong đó, lợi nhuận thực hiện bao gồm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác.

Thứ ba là nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn.

Thứ tư  là tình hình chấp hành chế độ, chính sách pháp luật. Chế độ, chính sách pháp luật bao gồm các lĩnh vực về thuế, thu nộp ngân sách, tín dụng, bảo hiểm, bảo vệ môi trường, lao động, tiền lương, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, chế độ báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính và báo cáo khác, việc thực hiện kết quả thanh tra, kiểm tra.

Thứ năm là tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích.

Thứ sáu, Bộ Tài chính nhấn mạnh, khi tính các chỉ tiêu 1, 2, 4, 5  nêu trên được loại trừ những ảnh hưởng của các yếu tố do nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh, tai nạn bất ngờ ngoài ý muốn; do đầu tư mở rộng phát triển sản xuất làm ảnh hưởng đến lợi nhuận trong hai năm đầu kể từ năm đưa công trình đầu tư vào sử dụng; do Nhà nước điều chỉnh giá (đối với sản phẩm do nhà nước định giá) làm ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp hoặc do phải thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; do Nhà nước điều chỉnh chính sách làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 28-12-2013 và áp dụng để thực hiện việc giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp từ năm tài chính 2013 trở đi, đồng thời bãi bỏ Thông tư số 115/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, Thông tư số 42/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả ban hành kèm theo Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Hải quan

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang