Áp dụng khoán chi cho khoa học

author 07:31 18/12/2014

(VietQ.vn) - Bộ KH&CN dự định ban hành Thông tư khoán chi cho nghiên cứu khoa học.

Bộ KH&CN đang dự thảo Quy định chế độ khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là giao quyền tự chủ tài chính cho tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong việc sử dụng kinh phí đã được cơ quan có thẩm quyền giao khoán, gắn với trách nhiệm về các kết quả của nhiệm vụ được giao đúng mục tiêu, yêu cầu; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

Các đề tài khoa học có thể được khoán chi đến sản phẩm cuối cùng

Các đề tài khoa học có thể được khoán chi đến sản phẩm cuối cùng

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được khoán chi theo một trong hai phương thức: khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần. Phương thức khoán chi, mức dự toán kinh phí giao khoán, sản phẩm khoa học và công nghệ được ghi rõ trong hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được áp dụng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sản phẩm cuối cùng đã xác định rõ các tiêu chí: tên sản phẩm, chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm, đơn vị đo, mức chất lượng hoặc yêu cầu khoa học cần đạt được, số lượng hoặc quy mô sản phẩm tạo ra, địa chỉ ứng dụng.

Dự toán của nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tính đúng, tính đủ tổng kinh phí thực hiện trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định hiện hành; đối với các nội dung chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật, dự toán được xây dựng theo thuyết minh chi tiết nội dung và khối lượng công việc, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí chịu trách nhiệm phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí và chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt của mình.

Được Hội đồng xác định là nhiệm vụ khoa học và công nghệ đáp ứng phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng trên cơ sở: xác định rõ  sản phẩm cuối cùng theo các tiêu chí quy định tại khoản 1, Điều 4 Thông tư này; xác định nội dung và khối lượng công việc cần thực hiện để đạt được sản phẩm cuối cùng theo các tiêu chí được xác định. Được Tổ thẩm định dự toán kinh phí (sau đây gọi là Tổ thẩm định) xác định và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định mức dự toán thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư này.

Được chủ nhiệm và tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ chấp nhận bằng văn bản thực hiện theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng theo ý kiến tư vấn của Hội đồng.

Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt thuyết minh, dự toán kinh phí, phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Hội đồng xác định các tiêu chí của sản phẩm cuối cùng, tư vấn về mặt khoa học của thuyết minh các nội dung, khối lượng công việc cần thực hiện để đạt kết quả là sản phẩm cuối cùng theo các tiêu chí đã xác định;

Tổ thẩm định căn cứ vào các nội dung, khối lượng công việc đã được Hội đồng xác định, căn cứ vào các định mức kinh tế - kỹ thuật, các mức chi hiện hành, căn cứ vào thuyết minh chi tiết các công việc chưa có định mức, chế độ chi để xác định mức dự toán thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về ý kiến thẩm định của mình.

Phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, mức dự toán kinh phí khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được nêu rõ trong biên bản họp Hội đồng và biên bản thẩm định dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Thanh Hà

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang