Bạc Liêu: Kiểm định, hiệu chuẩn hàng chục nghìn phương tiện đo lường

author 06:02 19/11/2017

(VietQ.vn) - Tính đến nay, Chi cục TCĐLCL tỉnh Bạc Liêu đã kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm hàng chục nghìn phương tiện đo lường.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Bạc Liêu vừa có báo cáo kết quả kiểm tra đo lường đối với công tơ điện xoay chiều, biến dòng đo lường, biến áp đo lường; cân, quả cân; hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2017.

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-KHCN ngày 8/2/2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông trên thị trường tỉnh Bạc Liêu năm 2017.

Lấy mẫu kiểm tra đối với công tơ điện xoay chiều 1 pha. Ảnh: Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

 

Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện trong tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức thành lập Đoàn kiểm tra về đo lường đối với công tơ điện xoay chiều, biến dòng đo lường, biến áp đo lường; cân, quả cân; hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra sự phù hợp với các quy định pháp luật về đo lường: Phê duyệt mẫu, kiểm định; yêu cầu kỹ thuật cơ bản trên phương tiện đo hoặc trên nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo; điều kiện về vận chuyển, bảo quản, lưu giữ; yêu cầu kỹ thuật đo lường do Tổng cục TCĐLCL ban hành; kiểm tra sai số của phương tiện đo so với giới hạn sai số cho phép đối với công tơ điện xoay chiều, biến dòng đo lường, biến áp đo lường; cân, quả cân sử dụng để định lượng trong mua bán, thanh toán. Đồng thời kiểm tra đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Kết quả của đợt kiểm tra, đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 15 cơ sở(trong đó, 13 cơ sở sử dụng phương tiện đo nhóm 2 và 02 tổ chức hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường).

Về kết quả hoạt động kiểm tra công tơ điện xoay chiều, biến dòng đo lường, biến áp đo lường, Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu đã tiến hành kiểm tra tại 01 cơ sở đang quản lý, sử dụng 29 864 công tơ (trong đó, công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử: 8 333 công tơ, công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu cảm ứng: 21 441 công tơ, công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử: 90 công tơ, biến áp đo lường: 39 biến áp, biến dòng đo lường: 100 biến dòng). Các công tơ điện, biến áp đo lường, biến dòng đo lường đã được kiểm định còn hiệu lực (đạt 100%).

Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu tiến hành kiểm tra 12 cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực lúa gạo, vật liệu xây dựng, thủy sản,... Ảnh: Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

Đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên 50 công tơ điện xoay chiều 1 pha đang vận hành trên lưới được sử dụng tại các hộ gia đình để kiểm tra sai số so với giới hạn sai số cho phép của công tơ điện xoay chiều 1 pha. Các công tơ điện xoay chiều 1 pha đang vận hành bình thường trên lưới điện được lấy mẫu nêu trên đều còn nguyên niêm phong, kẹp chì của tổ chức kiểm định và đang còn trong thời hạn hiệu lực kiểm định.

Kết quả kiểm tra sai số do Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL Bạc Liêu thực hiện, có 42/50 (chiếm 84%)công tơ đạt yêu cầu quy định về kỹ thuật đo lường và có 08/50 (chiếm 16%) công tơ không đạt yêu cầu quy định về kỹ thuật đo lường (trong đó, 03 công tơ có độ nhậy không đạt, 05 công tơ có sai số không đạt ở dòng điện 0,5 A với sai số lớn nhất +4,196% và -6,933, còn các yêu cầu kiểm tra và sai số ở các chế độ đòng điện khác đều đạt yêu cầu).

Đối với hoạt động kiểm tra cân, quả cân, Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu đã kiểm tra tại 12 cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực lúa gạo, vật liệu xây dựng, thủy sản,... đang sử dụng 46 cân và 18 quả cân. Số cân đã kiểm định còn hiệu lực 32 cân (chiếm 69,6%), số quả cân đã kiểm định còn hiệu lực 18 quả cân (đạt 100%); số cân hết hiệu lực kiểm định: 14 cân(chiếm 30,4%)

Cùng với đó, Chi cục cũng tiến hành hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Cụ thể, qua kiểm tra tại 02 tổ chức đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (đạt 100%).

Theo đánh giá chung của Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu, thông qua đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận các cơ sở sử dụng phương tiện đo nhóm 2, các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đo lường.

Một buổi họp của đoàn kiểm tra về TCĐLCL. Ảnh: Chi cục TCĐLCL Bạc Liêu

 

 

 

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở, phổ biến, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho các cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường đối với các phương tiện đo được sử dụng định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

Yêu cầu các cơ sở sử dụng các phương tiện đo nhóm 2 (công tơ điện xoay chiều 1 pha, cân, quả cân) phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đo lường và thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát đối với phương tiện đo nhóm 2 đang sử dụng để kịp thời phát hiện và thay thế những phương tiện đo nhóm 2 không đạt yêu cầu quy định về kỹ thuật đo lường.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra kiến nghị đến các cơ quan chức năng, đặc biệt là Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã cần tăng cường, chủ động trong công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành qui định về đo lường đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng các phương tiện đo nhóm 2 trong mua bán, thanh toán để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm và chấn chỉnh những hành vi vi phạm về đo lường.

Đồng thời cần nâng cao công tác phối hợp, kết hợp trong quản lý, tranh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến lĩnh vực đo lường để góp phần đảm bảo đo lường đối với các phương tiện đo dùng để định lượng hàng hóa, dịch vụ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Phong Lâm

 

Đồng Tháp: 93 % phương tiện đo được kiểm định đạt yêu cầu(VietQ.vn) - Trong 9 tháng đầu năm, Đồng Tháp có 7.888/ 8.455 phương tiện đo (PTĐ) đạt yêu cầu kỹ thuật, tương đương tỷ lệ 93%.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang