Ngành KH&CN dồn sức hoàn thành nhiệm vụ của năm

author 14:20 29/05/2014

(VietQ.vn) - Nhằm hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Đoàn khảo sát thực tế của Văn phòng Chính phủ đã có buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của Bộ KH&CN từ đầu năm 2014 đến nay; lấy ý kiến của Bộ KH&CN đối với Dự thảo Quy chế.

Theo báo cáo của Bộ KH&CN, Bộ đã ban hành Quy chế làm việc của Bộ KH&CN kèm theo Quyết định số 688/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2012(Quyết định 688), trong đó quy định cụ thể về công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các cấp quản lý thuộc Bộ gồm:

Bộ KH&CN đã ban hành tương đối đồng bộ hệ thống văn bản quản lý điều hành...

Thứ nhất, đối với việc thực hiện Chương trình công tác năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hàng năm Bộ thường xuyên phối hợp với Vụ Khoa giáo- Văn xã (Văn phòng Chính phủ) tổ chức các buổi làm việc xây dựng, xác định các danh mục, các đề án trong Chương trình công tác năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, Bộ đã tham gia các cuộc họp rà soát các đề án trong Chương trình công tác do Văn phòng Chính phủ tổ chức và đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình xây dựng, hoàn thiện, trình các văn bản thuộc Chương trình công tác.

Thứ hai, về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ đã triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với hầu hết các đơn vị trực thuộc Bộ. Ngoài ra, Bộ đã xây dựng và vận hành hệ thống phần mềm để cập nhật, theo dõi hệ thống văn bản đầu vào, đầu ra, văn bản được xử lý để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Cũng theo báo cáo của Bộ KH&CN, trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014, Bộ KH&CN được giao soạn thảo 10 văn bản. Tính đến nay, đã có 03 văn bản được hoàn thành, trình chờ ký ban hành. Các văn bản còn lại đang tích cực được hoàn thiện để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng văn bản.

Để đạt được kết quả như trên, Bộ KH&CN đã ban hành tương đối đồng bộ hệ thống văn bản quản lý điều hành nội bộ thực thi chức năng quản lý ngành KH&CN theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các đơn vị thuộc Bộ đã tích cực triển khai công tác soạn thảo văn bản và xử lý các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng kế hoạch soạn thảo văn bản năm của Bộ và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ được phân công phụ trách theo từng lĩnh vực hoạt động,…

Để công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đạt hiệu quả cao hơn nữa, Bộ KH&CN mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ cần sớm có ý kiến hướng dẫn về việc xây dựng, tập huấn và triển khai áp dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc nhằm đảm bảo thông suốt từ Chính phủ đến các Bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới.

Ngũ Hiệp

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang