Công khai kết quả xét duyệt các đề tài cấp Nhà nước trên báo chí

author 17:07 22/10/2014

(VietQ.vn) - Dự thảo Thông tư mới quy định, kết quả xét hỗ trợ đề tài cấp Quốc gia được công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Tin tức từ Bộ KH&CN cho biết, Bộ này đang lấy ý kiến người dân Dự thảo Thông tư về Quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư này qui định trình tự, thủ tục hỗ trợ kinh phí ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết được quy định tại Điều 38 của Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm của Nhà nước. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết quy định tại điều này phải được lập thành dự án để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm của Nhà nước sau đây gọi là dự án liên kết cấp quốc gia.

Kết quả xét duyệt các đề tài khoa học cần được công khai trên báo chí

Kết quả xét duyệt các đề tài khoa học cần được công khai trên báo chí

Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ,  nhà khoa học, cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Việc xét hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch; kết quả xét hỗ trợ được công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Hỗ trợ không thu hồi kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các nội dung khoa học và công nghệ của dự án liên kết cấp quốc gia.

Ưu tiên hỗ trợ dự án liên kết cấp quốc gia thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục các tổ chức hành chính thuộc vùng khó khăn và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Việc xét hỗ trợ dự án liên kết cấp quốc gia thực hiện thông qua hội đồng tư vấn xét hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết cấp quốc gia sau khi có ý kiến tư vấn của Hội đồng. Trong trường hợp cần thiết có quyền lấy thêm ý kiến tư vấn của các chuyên gia tư vấn độc lập trước khi quyết định.

Điều kiện tham gia liên kết thực hiện dự án liên kết cấp quốc gia

Đối với doanh nghiệp: Có đăng ký kinh doanh, có chức năng hoạt động phù hợp với nội dung của dự án liên kết cấp quốc gia; Có khả năng huy động các nguồn lực đảm bảo thực hiện thành công dự án liên kết cấp quốc gia.

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ: Có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với nội dung khoa học và công nghệ cần giải quyết của dự án liên kết cấp quốc gia; Có khả năng huy động nguồn lực đảm bảo thực hiện các nội dung khoa học và công nghệ đã cam kết thực hiện trong dự án liên kết cấp quốc gia.

Đối với tổ chức khác: Có đăng ký hoạt động hợp pháp đối với loại hình hoạt động của mình và có chức năng hoạt động phù hợp với nội dung của dự án liên kết cấp quốc gia; Có đủ năng lực thực hiện các nội dung khoa học và công nghệ đã cam kết thực hiện trong dự án liên kết cấp quốc gia.

Đối với các nhà khoa học: Có trình độ chuyên môn phù hợp và đang hoạt động trong cùng lĩnh vực chuyên môn của dự án liên kết cấp quốc gia; Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để  thực hiện các nội dung khoa học và công nghệ đã cam kết thực hiện trong dự án liên kết cấp quốc gia.

Điều kiện và mức hỗ trợ dự án liên kết cấp quốc gia: Điều kiện hỗ trợ dự án liên kết cấp quốc gia bao gồm:

Dự án liên kết cấp quốc gia phải được doanh nghiệp liên kết với tổ chức khoa học và công nghệ, nhà khoa học và các tổ chức khác xác định, thực hiện có mục tiêu, nội dung nghiên cứu và sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển sản xuất các sản phẩm thuộc lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm của nhà nước bao gồm:

Các hướng công nghệ ưu tiên được xác định tại Điều 1, Mục III, Khoản 3, Điểm c Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2020;

Sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Danh mục các công nghệ được khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Thủ tướng chính phủ quyết định.

Dự án liên kết cấp quốc gia phải có tính khả thi: Nội dung, tiến độ và sản phẩm của dự án liên kết cấp quốc gia phải phù hợp và phục vụ trực tiếp cho phát triển sản xuất các sản phẩm thuộc dự án đầu tư sản xuất của doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Dự án liên kết cấp quốc gia phải do doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất làm tổ chức chủ trì; Tổ chức chủ trì chứng minh đủ năng lực về cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện thành công dự án.

Sản phẩm của dự án liên kết cấp quốc gia có khả năng ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh; sản phẩm của dự án liên kết cấp quốc gia phục vụ trực tiếp để tạo ra sản phẩm của dự án đầu tư sản xuất có tính năng, chất lượng, giá cạnh tranh so với sản phẩm cùng loại sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu;

Dự án liên kết cấp quốc gia phải được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

Nội dung chi, định mức chi, cấp phát, thanh quyết toán và xử lý tài sản được hình thành từ kinh phí hỗ trợ từ ngân sách hoặc có nguồn gốc ngân sách để thực hiện các dự án liên kết cấp quốc gia áp dụng theo quy định hiện hành đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo các cấp có thẩm quyền Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo các lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm của nhà nước được xem xét hỗ trợ và thời hạn nộp hồ sơ xét hỗ trợ dự án liên kết cấp quốc gia.

Căn cứ vào các quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Thông tư này, nhu cầu sản xuất, kinh doanh và dự án đầu tư sản xuất doanh nghiệp chủ trì liên kết với nhà khoa học, tổ chức khoa học và công nghệ và tổ chức khác có đủ điều kiện xác định, xây dựng hồ sơ dự án liên kết cấp quốc gia theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập, tổ chức các phiên họp hội đồng tư vấn xét hỗ trợ và tổ thẩm định kinh phí để tư vấn sự cần thiết và mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với dự án liên kết cấp quốc gia theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Thông tư này.

Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết cấp quốc gia theo quy định tại Điều 12 của Thông tư này.

Dự án liên kết cấp quốc gia được hỗ trợ kinh phí từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia thực hiện theo thủ tục do Quỹ hướng dẫn.

Hội đồng tư vấn xét hỗ trợ và tổ thẩm định kinh phí hỗ trợ dự án liên kết cấp quốc gia

Hội đồng tư vấn xét hỗ trợ và tổ thẩm định kinh phí hỗ trợ dự án liên kết cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định. Hội đồng tư vấn xét hỗ trợ có chín (09) thành viên gồm chủ tịch, phó chủ tịch, hai (02) uỷ viên phản biện, ủy viên thư ký khoa học và các ủy viên, trong đó:

Sáu (06) thành viên là các chuyên gia có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ KH&CN được lựa chọn từ cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ của Bộ KH&CN;

Ba (03) thành viên gồm đại diện Bộ KH&CN, Bộ Tài chính và Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan đến nội dung chuyên môn của dự án liên kết cấp quốc gia.

Thu Hà

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang