Phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng chính sách KH&CN quốc gia

author 07:38 26/11/2013

(VietQ.vn) - Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển KH&CN Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 16/11/2013 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách KH&NC quốc gia của Thủ tướng Chính phủ quy định, Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN) quốc gia sẽ thực hiện tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về KH&CN với hai hình thức là tư vấn độc lập và tư vấn theo yêu cầu.

Theo Quyết định, Hội đồng có nhiệm vụ đề xuất ý kiến với Thủ tướng Chính phủ trước khi Thủ tướng Chính phủ quyết định về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN quốc gia; chính sách phát triển công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ liên ngành, đổi mới công nghệ trong các ngành, lĩnh vực, vùng địa phương; chính sách phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN; chính sách đào tạo, sử dụng nhân lực và trọng dụng nhân tài KH&CN, chính sách đào tạo tài năng trẻ và thu hút trí thức là người Việt Nam ở nước noài tham gia hoạt động KH&CN; hệ thống các tổ chức KH&CN quốc gia, quy hoạch phát triển nhân lực KH&CN quốc gia; đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN, đặc biệt là đổi mới chính sách đầu tư và cơ chế tài chính, cơ chế huy động các nguồn lực xã hội cho KH&CN, phát triển nguồn nhân lực;...

Đồng thời, tư vấn, phản biện các vấn đề quan trọng có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng giao. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện cơ chế, chính sách phát triển KH&CN ở các bộ, ngành và địa phương.

Hội đồng gồm Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng, Tổng thư ký Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Hội đồng mời một số nhà khoa học đã hoặc đang làm việc trong các cơ sở nghiên cứu KH&CN, giáo dục và đào tạo, cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp làm chuyên gia cao cấp và tham gia các hoạt động của Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng tham gia các hoạt động của Hội đồng với tư cách cá nhân nhà khoa học, giúp Hội đồng phối hợp công tác với cơ quan hoặc tổ chức nơi mình làm việc. Các ý kiến đề xuất của các thành viên Hội đồng phải khách quan và trung thực. Nhiệm kỳ công tác của Hội đồng là 5 năm. Hội đồng họp thường kỳ 4 tháng 01 lần và có thể có các phiên họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng triệu tập khi cần thiết.

T.H

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang