Đáp án đề thi môn Hóa tất cả các mã đề THPT quốc gia 2018 chính xác nhất

authorHòa Lê 09:20 26/06/2018

(VietQ.vn) - Đáp án môn Hóa tất cả các mã đề chính xác nhất luôn được cập nhật tại VietQ. Nhấn F5 liên tục để cập nhật đáp án đề thi môn Hóa tất cả các mã đề kỳ thi THPT quốc gia 2018 chính xác nhất.

Để giúp các bạn học sinh có thể tự đánh giá được chất lượng bài làm của chính mình VietQ đã kịp thời sưu tầm được đề và đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 để gửi tới các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.VietQ.vn gợi ý bài giải môn Hóa THPT quốc gia 2018.

Xem thêm: Đáp án môn Lý tất cả các mã đề THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất

MÃ Đề̀: 201

41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48. 
49.  50. 51.  52.  53.  54.  55.  56. 
57.  58.  59. 60.  61.  62.  63.  64. 
65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72. 
73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80. 

 

MÃ ĐỀ: 202

41. B 42. B 43. C 44. D 45. A 46. B 47. D 48. D
49. B 50. D 51. B 52. D 53. B 54. C 55. B 56. A
57. C 58. C 59.C 60. D 61. D 62. A 63. D 64. B
65. B 66. D 67. C 68. B 69. A 70. A 71. B 72. A
73. C 74.  75.  76.  77. B 78. C 79.  80. 

 

MÃ ĐỀ: 203

 

41. B 42. C 43. A 44. A 45. C 46. D 47. A 48. C
49. D 50.C 51. D 52. C 53. A 54. C 55. B 56. B
57. B 58. B 59.B 60. B 61. C 62. C 63. C 64. D
65. A 66. D 67. B 68. C 69. A 70. A 71. A 72. C
73. B 74.  75.  76. B 77. B 78.  79.  80. 

 

MÃ ĐỀ: 204

 

41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48. 
49.  50. 51.  52.  53.  54.  55.  56. 
57.  58.  59. 60.  61.  62.  63.  64. 
65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72. 
73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80. 

 

MÃ ĐỀ: 205

 

41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48. 
49.  50. 51.  52.  53.  54.  55.  56. 
57.  58.  59. 60.  61.  62.  63.  64. 
65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72. 
73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80. 

 

MÃ ĐỀ: 206

 

41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48. 
49.  50. 51.  52.  53.  54.  55.  56. 
57.  58.  59. 60.  61.  62.  63.  64. 
65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72. 
73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80. 

 

MÃ ĐỀ: 207

 

41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48. 
49.  50. 51.  52.  53.  54.  55.  56. 
57.  58.  59. 60.  61.  62.  63.  64. 
65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72. 
73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80. 

 

MÃ ĐỀ: 208

 

41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48. 
49.  50. 51.  52.  53.  54.  55.  56. 
57.  58.  59. 60.  61.  62.  63.  64. 
65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72. 
73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80. 

 

MÃ ĐỀ: 209

 

41. D 42. C 43. C 44. A 45. D 46. D 47. B 48. D
49. A 50. C 51. A 52. D 53. A 54. B 55. B 56. D
57. B 58. C 59.C 60. B 61. D 62. B 63. B 64. C
65. B 66. C 67. C 68. D 69. D 70. C 71. D 72. D
73. B 74. D 75. B 76. B 77. C 78. D 79. B 80. B

 

MÃ ĐỀ: 210

 

41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48. 
49.  50. 51.  52.  53.  54.  55.  56. 
57.  58.  59. 60.  61.  62.  63.  64. 
65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72. 
73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80. 

 

MÃ ĐỀ: 211

 

41. C 42. B 43. C 44. D 45. B 46. A 47. D 48. D
49. D 50.C 51. B 52. A 53. A 54. C 55. B 56. B
57. A 58. C 59.B 60. A 61. B 62. C 63. C 64. C
65. A 66. C 67. A 68. B 69. B 70. C 71. A 72. C
73. C 74. C 75. A 76. B 77. B 78. A 79.  80. 

 

MÃ ĐỀ: 212

 

41. B 42. B 43. D 44. B 45. B 46. A 47. D 48. A
49. C 50.B 51. A 52. C 53. D 54. A 55. B 56. B
57. D 58. C 59.A 60. A 61. D 62. C 63. A 64. C
65. C 66. B 67. A 68.  69.  70.  71. A 72. D
73. D 74. A 75. D 76. A 77. D 78. D 79. C 80. C

 

MÃ ĐỀ: 213

 

41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48. 
49.  50. 51.  52.  53.  54.  55.  56. 
57.  58.  59. 60.  61.  62.  63.  64. 
65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72. 
73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80. 

 

MÃ ĐỀ: 214

 

41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48. 
49.  50. 51.  52.  53.  54.  55.  56. 
57.  58.  59. 60.  61.  62.  63.  64. 
65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72. 
73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80. 

 

MÃ ĐỀ: 215

 

1. D 2. D 3. B 4. A 5. C 6. A 7. B 8. D
9. B 10. C 11. C 12. C 13. B 14. A 15. B 16. B
17. B 18. C 19. D 20.D 21. C 22. C 23. B 24. A
25. B 26. A 27. A 28. D 29. B 30. B 31. A 32. B
33. A 34. C 35. A 36. D 37. A 38. A 39. D 40. 

 

MÃ ĐỀ: 216

 

41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48. 
49.  50. 51.  52.  53.  54.  55.  56. 
57.  58.  59. 60.  61.  62.  63.  64. 
65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72. 
73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80. 

 

MÃ ĐỀ: 217

 

41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48. 
49.  50. 51.  52.  53.  54.  55.  56. 
57.  58.  59. 60.  61.  62.  63.  64. 
65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72. 
73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80. 

 

MÃ ĐỀ: 218

 

41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48. 
49.  50. 51.  52.  53.  54.  55.  56. 
57.  58.  59. 60.  61.  62.  63.  64. 
65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72. 
73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80. 

 

MÃ ĐỀ: 219

 

41. B 42. A 43. C 44. A 45. D 46. D 47. C 48. A
49. C 50.B 51. C 52. A 53. C 54. A 55. B 56. B
57. C 58. C 59.B 60. B 61.  62.  63.  64. 
65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72. 
73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80. 

 

MÃ ĐỀ: 220

 

41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48. 
49.  50. 51.  52.  53.  54.  55.  56. 
57.  58.  59. 60.  61.  62.  63.  64. 
65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72. 
73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80. 

 

MÃ ĐỀ: 221

 

41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48. 
49.  50. 51.  52.  53.  54.  55.  56. 
57.  58.  59. 60.  61.  62.  63.  64. 
65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72. 
73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80. 

 

MÃ ĐỀ: 222

 

41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48. 
49.  50. 51.  52.  53.  54.  55.  56. 
57.  58.  59. 60.  61.  62.  63.  64. 
65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72. 
73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80. 

 

MÃ ĐỀ: 223

 

41. A 42. D 43. A 44. A 45. C 46. D 47. D 48. C
49. A 50.A 51. C 52. A 53. C 54. C 55. D 56. C
57. B 58. C 59.D 60. A 61. A 62. C 63. A 64. B
65. D 66. B 67. A 68. D 69. C 70. C 71. A 72. D
73. C 74. D 75. A 76. C 77. D 78. C 79. D 80. C

 

MÃ ĐỀ: 224

 

41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48. 
49.  50. 51.  52.  53.  54.  55.  56. 
57.  58.  59. 60.  61.  62.  63.  64. 
65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72. 
73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80. 

 

Dưới đây là đáp án môn Hóa tất cả kỳ thi THPT quốc gia 2018. Nhấn F5 để cập nhật liên tục.

  Đề thi môn Hóa tất cả các mã đề THPT quốc gia 2018. Ảnh : Zing
   Đề thi môn Hóa tất cả các mã đề THPT quốc gia 2018. Ảnh : Zing

 

  Đề thi môn Hóa tất cả các mã đề THPT quốc gia 2018. Ảnh : Zing 

 

   Đề thi môn Hóa tất cả các mã đề THPT quốc gia 2018. Ảnh : Zing

Hướng dẫn cách tính điểm tốt nghiệp THPT 2018

Năm nay, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tổ chức thi 5 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.

Trong đó, có 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ Văn, ngoại ngữ; 2 bài thi tổ hợp: Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

4 bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm, riêng môn Ngữ văn giữ hình thức tự luận.

Bài thi Toán: trắc nghiệm 50 câu - 90 phút

Bài thi Ngoại ngữ: Trắc nghiệm 50 câu - 60 phút

Bài thi Ngữ Văn: Tự luận 120 phút

Bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội: Trắc nghiệm 120 câu - 150 phút.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2018 sẽ được tính điểm 4 bài thi đối với học sinh khối THPT và 3 bài thi đối với khối giáo dục thường xuyên cùng với điểm tổng kết lớp 12 và điểm ưu tiên của học sinh (nếu có).

Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018 cụ thể như sau:

Đáp án đề thi môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 chính xác nhất

Điểm xét tốt nghiệp sẽ được lấy đến chữ số thập phân thứ hai, do máy tính tự động thực hiện.

Để có thể được công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh cần phải có điểm xét tốt nghiệp bằng hoặc trên mức 5 điểm và không có bài thi nào bị điểm liệt, không vi phạm kỷ luật ở hình thức hủy bài thi.

Điểm liệt của mỗi bài thi độc lập (theo thang 10 điểm): 1,0 điểm.

Điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10 điểm) của các bài thi tổ hợp: 1,0 điểm. Trường hợp điểm xét tốt nghiệp dưới 5 sẽ không thi lại lần 2, lần 3 mà phải đợi thi lại vào năm sau.

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang