Đáp án môn Sinh học 216, 217, 218, 219, 220 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất

author 11:03 26/06/2018

(VietQ.vn) - Đáp án môn Sinh học 216, 217, 218, 219, 220 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất. Đáp án đề thi THPT Quốc gia các mã đề chính xác nhất.

Đáp án môn Sinh học 216, 217, 218, 219, 220 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất. Đáp án đề thi THPT Quốc gia các mã đề chính xác nhất.
F5 liên tục để cập nhật! 

 

MÃ ĐỀ: 216

 

81. B 82. B 83. C 84. C 85. C 86. D 87. B 88. D
89. D 90.D 91. C 92. D 93. A 94. D 95. D 96. A
97. B 98. A 99.A 100. B 101. A 102. D 103. C 104. A
105. B 106. C 107. C 108. B 109. C 110. A 111. C 112. B
113. D 114. B 115. D 116. D 117. A 118. D 119. A 120. D

 

MÃ ĐỀ: 217

 

81. D 82. C 83. A 84. D 85. C 86. B 87. B 88. C
89. A 90.B 91. C 92.A 93. D 94. D 95. C 96. D
97. C 98. B 99.B 100. D 101. C 102. B 103. A 104. A
105. C 106. B 107. B 108. C 109. A 110. C 111. B 112. A
113. A 114. C 115. A 116. A 117. C 118. D 119. C 120. B

 

MÃ ĐỀ: 218

 

81. D 82. D 83. A 84. C 85. D 86. D 87. D 88. B
89. D 90.B 91. D 92. B 93. B 94. C 95. B 96. D
97. A 98. B 99.C 100. C 101.A  102. B 103. D 104. A
105. B 106. A 107. B 108. C 109. A 110. B 111. D 112. C
113. C 114. B 115. D 116. C 117. C 118. B 119. C 120. A

 

MÃ ĐỀ: 219

 

81. C 82. B 83. D 84. D 85. A 86. A 87. D 88. A
89. C 90.A 91. B 92. A 93. C 94. A 95. D 96. B
97. B 98. B 99.B 100. C 101. B 102. A 103. B 104. D
105. C 106. D 107. A 108. B 109.  110. D 111. D 112. C
113. D 114. B 115. B 116. D 117. A 118. D 119. B 120. B

 

MÃ ĐỀ: 220

 

81. B 82. D 83. A 84. C 85. C 86. C 87. D 88. B
89. C 90.B 91. A 92. C 93. D 94. C 95. A 96. B
97. B 98. B 99.C 100. D 101. D 102. A 103. B 104. DC
105. C 106. D 107. B 108. D 109. A 110. B 111. A 112. A
113. C 114. A 115. D 116. A 117. A 118. B 119. D 120. A

 An Dương

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang