Giao 3 đơn vị thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học chuyên nghiệp

author 06:42 21/10/2014

(VietQ.vn) - Chính phủ giao Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và 2 Viện Hàn lâm tổ chức thí điểm Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của cơ quan mình.

Tin tức từ Bộ KH&CN cho biết, Bộ này đang dự thảo Quyết định về việc thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Diễn đàn khoa học là nơi để trí thức công khai trình bày và trao đổi những vấn đề khoa học và thực tiễn được đưa ra thảo luận trên Diễn đàn. Diễn đàn khoa học được tổ chức dưới các hình thức : Diễn đàn khoa học trên báo chí; Diễn đàn khoa học dưới hình thức hội nghị, hội thảo và Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp.

Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp là diễn đàn khoa học được thực hiện thường xuyên bởi cơ quan, tổ chức chuyên nghiệp có chức năng hoạt động về tổ chức Diễn đàn khoa học thông qua hình thức trên báo chí và hội nghị, hội thảo.

Các nhà khoa học Việt Nam sẽ có diễn đàn bày tỏ chính kiến

Các nhà khoa học Việt Nam sẽ có diễn đàn bày tỏ chính kiến

Cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp. Có Quy chế tổ chức và hoạt động của Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp do người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của diễn đàn do mình tổ chức, trong đó phải xác định rõ: mục đích hoạt động, tên gọi, định hướng, nội dung, cơ chế quản lý.

Nguyên tắc hoạt động: Bảo đảm tính khoa học, trung thực, khách quan và nhân văn, đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước, bảo vệ lợi ích của Quốc gia và tuân thủ luật pháp Việt Nam; Bảo đảm tính dân chủ, bình đẳng, công khai, không áp đặt ý kiến cá nhân hoặc quy chụp về mặt tư tưởng, quan điểm khi tham gia Diễn đàn; Bảo đảm không vì mục đích lợi nhuận trong hoạt động của Diễn đàn.

Quyền hạn của đơn vị tổ chức Diễn đàn: Tiếp nhận hoặc chủ động xác định yêu cầu về tư vấn, phản biện và giám định xã hội của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội khác; Được phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức Diễn đàn. Thành lập bộ máy giúp việc để tổ chức và quản lý hoạt động của Diễn đàn; Ký hợp đồng phù hợp quy định của pháp luật với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động của Diễn đần; Được huy động tài chính, nhận tài trợ từ các nguồn hợp pháp cho hoạt động của Diễn đàn; Công bố hoặc không công bố các nội dung, ý kiến phản biện, tư vấn, giám định xã hội của các cá nhân tham gia Diễn đàn; Được sử dụng thu nhập từ Diễn đàn để chi cho hoạt động của Diễn đàn theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của đơn vị tổ chức Diễn đàn: Tuân thủ các quy định của Luật báo chí, quy chế tổ chức hội nghị, hội thảo; Bảo đảm các nguyên tắc hoạt động của Diễn đàn quy định tại Điều 4 của Quyết định này và không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 8 của Luật khoa học và công nghệ; Bảo đảm cho cá nhân tham gia Diễn đàn thực hiện quyền và nghĩa vụ hợp pháp quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Quyết định này; giữ bí mật thông tin cá nhân tham gia Diễn đàn theo yêu cầu của cá nhân đó...

Cá nhân trong diễn đàn được phát biểu công khai ý kiến của mình về các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất các kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền; Được trình bày, trao đổi, tranh luận bình đẳng với các thành viên khác trong Diễn đàn những ý kiến về những nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Được quyền tiếp cận thông tin về chủ đề của Diễn đàn; được ghi nhận sự đóng góp trong các kiến nghị, đề xuất của Diễn đàn đối với cơ quan có thẩm quyền; được bảo đảm quyền tác giả theo quy định của pháp luật; Có quyền bảo lưu ý kiến tại Diễn đàn khi ý kiến này khác với quan điểm trong chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội; gửi ý kiến của mình đến các cơ quan đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội hoặc cơ quan Đảng và Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của cá nhân tham gia Diễn đàn: Bảo đảm tính xác thực, chính xác, cơ sở khoa học và thực tiễn của những thông tin, ý kiến trình bày tại Diễn đàn. Có thái độ hợp tác, bình đẳng, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cá nhân khác tại Diễn đàn; Không làm phương hại đến lợi ích dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đến đoàn kết dân tộc; tuân theo các quy định của pháp luật khi phát biểu về những thông tin bí mật của Nhà nước; Không được phát tán tài liệu nội bộ của Diễn đàn hoặc đưa ý kiến cá nhân mang danh nghĩa Diễn đàn hoặc danh nghĩa đơn vị tổ chức Diễn đàn khi chưa được phép của đơn vị tổ chức Diễn đàn. Không tự công bố, phát tán tài liệu dưới mọi hình thức ý kiến của diễn giả khác tại Diễn đàn khi chưa được phép bằng văn bản của chính diễn giả đó; Không được lợi dụng Diễn đàn để xuyên tạc sự thật, bôi nhọ làm phương hại đến danh dự, uy tín của tổ chức và cá nhân khác; không được đề cập đến các nội dung không liên quan đến vấn đề thảo luận tại Diễn đàn hoặc quảng cáo các sản phẩm thương mại.

Chính phủ giao Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  tổ chức thí điểm Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của cơ quan mình.

Nhật Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang