Giao lưu trực tuyến

GLTT: Hoạt động thử nghiệm, giám định, chứng nhận với NSCL

11:16 27/12/2017

Vietq.vn Tổ chức đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) hiện nay được phát triển theo hướng xã hội hóa, đã góp phần tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa đảm bảo an toàn, chất lượng, tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang