Hà Nội kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

author 11:38 12/04/2021

(VietQ.vn) - Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2021, UBND thành phố Hà Nội sẽ kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra bao gồm việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố; việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, tập trung vào những nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch CCHC năm 2021 của cơ quan, đơn vị (tính đến thời điểm kiểm tra).

Đoàn kiểm tra trực tiếp làm việc tại cơ quan, đơn vị. Đại diện đơn vị báo cáo và trao đổi những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra. Trong trường hợp cần thiết, đoàn kiểm tra sẽ làm việc với một số tổ chức, cá nhân liên quan tại cơ quan, đơn vị để kiểm tra, xác minh.

Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra đột xuất, không báo trước tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương; các địa điểm giải quyết thủ tục hành chính, địa điểm tiếp công dân; các phòng, ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc hoặc phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã kiểm tra tại địa điểm khác có liên quan đối với các nội dung kiểm tra tại kế hoạch này.

Thông qua kiểm tra nhằm rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố. Đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố về tiến độ, hiệu quả, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực cải cách hành chính. Đánh giá những nội dung đã làm được, phát hiện kịp thời những sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hiệu quả để có phương án nhân rộng mô hình trong toàn Thành phố.

Bên cạnh đó, đánh giá những nội dung chưa làm được, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác CCHC, qua đó, xác định những vấn đề cần tập trung chỉ đạo hoặc bổ sung, điều chỉnh trong thời gian tiếp theo. Kết quả kiểm tra CCHC là căn cứ quan trọng xác định chỉ số CCHC các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã.

UBND thành phố Hà Nội sẽ kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố. Ảnh minh họa 

Trước đó, theo báo cáo của UBND TP.Hà Nội, 10 năm qua, công tác CCHC của thành phố đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả nổi bật. Chỉ số CCHC của thành phố xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong 3 năm liên tiếp 2017, 2018, 2019; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố trong 2 năm liên tiếp 2018, 2019.

Đối với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đến hết năm 2020, TP đã thực hiện được: Giảm 29% phòng thuộc sở (65 phòng), giảm 10,4 % đơn vị sự nghiệp (290 đơn vị), giảm 34% thôn, tổ dân phố (2.708 thôn tổ dân phố). Hoàn thành chỉ tiêu giảm 10% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức và 10% chỉ tiêu hợp đồng. Tiết kiệm ngân sách chi lương đối với 18.403 biên chế, chi phụ cấp chức vụ đối với 471 lãnh đạo quản lý.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Thường xuyên nắm bắt, làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để chủ trương được thực hiện đúng đắn, kịp thời.

Triển khai có hiệu quả thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; phối hợp với các cơ quan Trung ương xây dựng văn bản hướng dẫn mô hình tổ chức, hoạt động, biên chế và phân công, phân cấp quản lý đồng bộ, thống nhất khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Tổ chức tốt việc tổng kết mô hình thí điểm sau 3 năm và đề xuất mô hình cho phù hợp.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; trọng tâm là đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công sang dịch vụ tư, chuyển các đơn vị sự nghiệp công sang hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính để tinh giản biên chế hưởng lương ngân sách. Rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm theo các Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác thống nhất, chặt chẽ, tránh trùng chéo, phù hợp với đặc thù của Thủ đô.

Đẩy mạnh công tác CCHC, đơn giản đến mức tối đa các thủ tục hành chính liên quan, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc; nâng cao chất lượng dịch vụ công mức độ 3 và 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Bảo An

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang