Huawei cán mốc 40 tỷ USD

author 13:54 15/01/2014

“Bất kể là chúng tôi đang ở đâu, từ đỉnh Everest đến trạm phát sóng LTE Na-Uy ở vùng cực bắc của quả địa cầu, hay trong vùng rừng rậm nhiệt đới Amazon, sự tận tâm và lấy khách hàng làm trung tâm luôn được thể hiện trong các cam kết và hành động của 150 ngàn nhân viên Huawei tại trên 140 quốc gia trên khắp thế giới. Tinh thần tận hiến đó đã giúp chúng tôi giành được sự tin yêu của các khách hàng của mình”, bà Meng nói.

Huawei, nhà cung cấp các giải pháp CNTT-TT hàng đầu thế giới, vừa công bố các kết quả tài chính chưa kiểm toán trong năm 2013, cho thấy sức bán hàng và tăng trưởng mạnh mẽ tiếp tục được duy trì của tập đoàn.

 Doanh s bán hàng toàn cu ca Huawei đt khong 238 – 240 t CNY (t giá quy đi 1 USD = 6,0569 CNY vào ngày 31/12/2013) trong năm 2013, tăng khong 8% (khong 11,6% theo giá tr đng USD) so vi năm trưc. Giám đc Tài chính (CFO) ca tp đoàn, bà Cathy Meng đã công b li nhun hot đng ca Huawei trong năm 2013 ưc đt khong 28,6 – 29,4 t CNY (tương đương 4,72 – 4,85 t USD). Lung tin mt t các hot đng điu hành và tài sn công ty theo t l bt buc vn đưc duy trì n đnh. Trong năm 2013, Huawei đã tái cơ cu nhiu quy trình, th tc đ đơn gin hóa cu trúc qun lý doanh nghip và đm bo nâng cao hiu qu hot đng.

Huawei

Huawei

S tăng trưng kinh doanh ca Huawei trong năm va qua đưc tri đu tt c các nhóm kinh doanh t thiết b vin thông, gii pháp doanh nghip đến nhóm kinh doanh tiêu dùng. Hơn 75% doanh thu ca Nhóm kinh doanh các gii pháp vin thông trong năm 2013 đến t top 50 các nhà khai thác vin thông hàng đu thế gii, đng thi t l doanh thu t các dch v và phn mm trong nhóm kinh doanh này cũng tăng 37% trong năm 2013 t mc 34% trong năm 2012. Huawei cũng to ra sc tăng trưng nhanh chóng trong các nhóm kinh doanh gii pháp doanh nghip và nhóm kinh doanh tiêu dùng.

Sc tăng trưng liên tc ca Huawei, bt chp bi cnh cnh tranh ngày càng gia tăng ca ngành công nghip ICT toàn cu, có phn đóng góp t cam kết không ngng ca công ty đi vi sáng to. Huawei đã tăng cưng đu tư cho sáng to đ h tr các công ngh khoa hc và k thut nn tng, đng thi đm bo đáp ng các nhu cu ca khách hàng.

“Hàng năm trong sut hơn 10 năm qua, Huawei đã đu tư trên 10% doanh thu bán hàng mi năm cho sáng to. Ch riêng trong năm 2013, đu tư cho nghiên cu và phát trin (R&D) ca công ty đã đt 33 t CNY, chiếm khong 14% doanh s bán hàng ca chúng tôi”, bà Cathy Meng cho biết. Đây cũng là ln đu tiên mc đu tư thưng niên ca Huawei cho R&D vưt mc 5,4 t USD.

Li nhun tiếp tc gia tăng ca Huawei đã đưc h tr bi vic nâng cao hiu qu hot đng và gim các chi phí điu hành và qun lý ni b. Trong năm 2013, Huawei đã trin khai nhiu quy trình đưc cái cơ cu như xây dng li mô hình qun lý doanh nghip, các chương trình đào to mi đ to đng lc cho nhân viên, cũng như tăng cưng vai trò và trách nhim cho đi ngũ qun lý tin tiêu và mt chương trình đ đm bo cho các đi ngũ cơ s đưc trang b thông tin và nhng công c tt nht đ có th ra nhng quyết đnh kinh doanh kp thi và hiu qu. Bên cnh đó, Huawei đã tăng cưng đáng k năng lc điu hành và qun lý ni b - chuyn đi mô hình hot đng t ly chc năng làm trung tâm sang ly d án làm trung tâm và đy mnh đu tư cho R&D đ nâng cao t sut li nhun hot đng ca công ty.

T năm 2004 đến năm 2013, Huawei đã đu tư tng cng khong 153,9 t CNY cho R&D và sáng to. Là công ty dn đu thế gii trong công ngh di đng LTE, Huawei đã đưc trao nhiu gii thưng danh giá trong ngành công nghip, như h thng mng thương mi xut sc nht và mng sáng to nht toàn cu. Huawei hin cũng là mt ngưi tiên phong trong các công ngh 5G và công ty đã cam kết đu tư 600 triu USD đến năm 2018 đ h tr các hot đng nghiên cu và sáng to các công ngh mng di đng 5G. Công ngh b đnh tuyến lõi 400G ca Huawei là mt trong nhng công ngh tiên tiến nht trong ngành công nghip ICT toàn cu.

“Bt k là chúng tôi đang đâu, t đnh Everest đến trm phát sóng LTE Na-Uy vùng cc bc ca qu đa cu, hay trong vùng rng rm nhit đi Amazon, s tn tâm và ly khách hàng làm trung tâm luôn đưc th hin trong các cam kết và hành đng ca 150 ngàn nhân viên Huawei ti trên 140 quc gia trên khp thế gii. Tinh thn tn hiến đó đã giúp chúng tôi giành đưc s tin yêu ca các khách hàng ca mình”, bà Meng nói.

“Bên cnh đó, ci mi, hp tác và cùng có li là nhng giá tr ct lõi ca Huawei. Chúng tôi luôn ng h hp tác ci m trong ngành công nghip ICT và tiếp tc phn đu xây dng các h sinh thái kinh doanh da trên s chia s ngun lc cũng như ri ro và li ích cho tt c các bên, đng thi mang nhng sn phm và dch v sáng to, cht lưng cao đến cho các khách hàng ca chúng tôi”, bà Meng b sung.

Như là mt phn trong cam kết ca công ty đ thúc đy phát trin ngành công nghip ICT đy sôi đng thông qua các đi tác, Huawei đã la chn 389 nhà cung cp da trên các kết qu qun lý h sơ nhà cung cp và năng lc ca h, và đã hoàn thành ng trưc khong 1 t USD cho các nhà cung cp trong năm 2013.

“Thế gii vt lý và thế gii s đang hi t mt cách nhanh chóng. Trong thp k ti, mi ngưi ngày càng dành nhiu thi gian hơn cho ngày càng nhiu ng dng hơn. Điu này s to ra nhu cu ngày càng ln v d liu và các dch v, t đó to ra đng lc cho phát trin các h thng mng và thiết b. Chúng tôi đang vươn lên đ tr thành mt ngưi đi đu trong ngành công nghip h tng ICT. Đng thi chúng tôi tiếp tc tp trung vào chiến lưc sáng to và kinh doanh ca mình và tiếp tc đơn gin hóa cu trúc qun lý ca doanh nghip trong năm 2014. Huawei cũng s n lc lao đng đ đt đưc s tăng trưng lâu dài hiu qu và to ra nn tng cho s phát trin ca công ty trong 10 năm tiếp theo”, bà Cathy Meng phát biu.

Đặng Kim

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang