(VietQ.vn) - Toyota đã không ngừng tấn công vào Muda (lãng phí) bằng cách trao quyền cho người lao động để thực hiện hoạt động cải tiến, sau đó được tiêu chuẩn hóa và chia sẻ cho nhau. Giảm thiểu lãng phí là cách hiệu quả để tăng lợi nhuận. Dưới đây là 8 lãng phí xuất hiện tại hầu hết các doanh nghiệp:

 Biên dịch: Phạm Trang

Thiết kế: Doãn Trung

Thích và chia sẻ bài viết:

Về đầu trang