Kinh phí với nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước quy định thế nào?

authorHồng Anh 06:20 27/05/2015

(VietQ.vn) - Từ ngày 8/6/2015, Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN chính thức có hiệu lực

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Trường hợp thuê chuyên gia trong nước theo ngày công thì mức dự toán thuê chuyên gia trong nước không quá 40.000.000 đồng/người/tháng (22 ngày/1 tháng).

Từ ngày 8/6/2015, định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện theo Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN do Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ mới ban hành.

Thông tư quy định các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước gồm: tiền công lao động trực tiếp; chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu; chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định; chi hội thảo khoa học, công tác phí trong và ngoài nước phục vụ hoạt động nghiên cứu; chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu; chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu; chi họp hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học & công nghệ...

Về thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên cứu, Thông tư nêu rõ, đối với thuê chuyên gia trong nước, trong trường hợp nhiệm vụ khoa học & công nghệ có nhu cầu thuê chuyên gia trong nước, tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học & công nghệ căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ cho hội đồng tư vấn đánh giá xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo hợp đồng khoán việc.

Trường hợp thuê chuyên gia trong nước theo ngày công thì mức dự toán thuê chuyên gia trong nước không quá 40.000.000 đồng/người/tháng (22 ngày/1 tháng).

Trường hợp thuê chuyên gia trong nước theo ngày công thì mức dự toán thuê chuyên gia trong nước không quá 40.000.000 đồng/người/tháng (22 ngày/1 tháng)

Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước không quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học & công nghệ quy định.

Về thuê chuyên gia ngoài nước, trong trường hợp nhiệm vụ khoa học & công nghệ có nhu cầu thuê chuyên gia ngoài nước, tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học & công nghệ căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê chuyên gia, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia cho hội đồng tư vấn đánh giá xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo hợp đồng khoán việc.

Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước không quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học & công nghệ quy định.

Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học & công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm về nội dung và mức kinh phí thuê chuyên gia ngoài nước.

Trong trường hợp đặc biệt, nhiệm vụ khoa học & công nghệ có dự toán thuê chuyên gia trong nước vượt quá 40.000.000 đồng/người/tháng hoặc tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước vượt quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học & công nghệ quy định; hoặc tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước vượt quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học & công nghệ quy định; thì đối với nhiệm vụ khoa học & công nghệ cấp quốc gia, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học & công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước quyết định phê duyệt và chịu trách nhiệm sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Khoa học & Công nghệ.

Đối với nhiệm vụ khoa học & công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học & công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước quyết định phê duyệt và chịu trách nhiệm.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 8/6/2015.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang