Lương giảng viên ĐH sẽ không có giới hạn

author 06:48 28/10/2014

(VietQ.vn) - Nghị định mới cho phép các trường lập Quỹ để tăng lương không giới hạn cho giảng viên chất lượng cao.

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến người dân về Dự thảo Nghị định quy định về tự chủ đại học.

ĐH công - tư đều bình đẳng

Theo đó, các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng tham gia cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo theo quy định của pháp luật. Nhà nước thực hiện phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước có chức năng cung cấp dịch vụ sự giáo dục, đào tạo.

Lương giảng viên không có giới hạn, chỉ phụ thuộc trình độ giảng viên ĐH

Nhà nước từng bước thay đổi phương thức hỗ trợ ngân sách nhà nước thông qua các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách sử dụng dịch vụ giáo dục, đào tạo theo quy định của pháp luật, phù hợp với lộ trình tính giá, phí dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo tự chủ hoàn toàn), là đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển.

Đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo được giao quyền tự chủ một phần về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo tự chủ), là đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo tự bảo đảm chi thường xuyên.

Lộ trình tính giá dịch vụ đến năm 2015: Mức giá được tính như sau: Tính đủ chi phí tiền lương của toàn bộ cán bộ, giảng viên, viên chức của đơn vị; Chi phí trực tiếp phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập hoặc hoạt động cung cấp dịch vụ, gồm: Chi phí vật tư, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, điện nước, nguyên, nhiên vật liệu và các chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động giảng dạy hoặc cung cấp dịch vụ; Chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố định. 

Đến năm 2016: Mức giá được tính như sau: Tính đủ chi phí tiền lương của toàn bộ cán bộ, giảng viên, viên chức của đơn vị; Chi phí trực tiếp phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập hoặc hoạt động cung cấp dịch vụ, gồm: Chi phí vật tư, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, điện nước, nguyên, nhiên vật liệu và các chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động giảng dạy hoặc cung cấp dịch vụ; Chi phí quản lý chung của đơn vị gồm: Chi phí vật tư, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, điện nước và các chi phí khác phục vụ Ban giám đốc, các phòng, ban của bộ phận quản lý hành chính trong đơn vị; Chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố định.

Đến năm 2018: Mức giá tính đủ chi phí và mức tích lũy hợp lý.

Cởi trói cho các trường

Các trường tự chủ được tự quyết định mở ngành, chuyên ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; tự chủ tuyển sinh; Quyết định các hoạt động đào tạo và chương trình giáo dục (chương trình đào tạo; phương pháp giảng dạy; phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập; nội dung chương trình và giáo trình, học liệu); thực hiện kiểm định chất lượng và bảo đảm chuẩn đầu ra; in, cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ; Quyết định hướng nghiên cứu; khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học; quyết định tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, tổ chức hội thảo với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; quyết định việc sử dụng tài sản, cơ sở vật chất và giá trị thương hiệu của nhà trường để liên danh, liên kết thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ, tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn; Quyết định liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài trên cơ sở chương trình liên kết đã được kiểm định. Chỉ tiêu liên kết đào tạo được tính trong tổng chỉ tiêu đào tạo do nhà trường tự xác định theo quy định.

Các trường tự quyết định thành lập mới, sáp nhập, giải thể, chia, tách; quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các tổ chức trực thuộc; quyết định cơ cấu và số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức, nhân viên hợp đồng theo nhu cầu của Nhà trường; ký kết hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật; giao kết hợp đồng lao động với giảng viên, nhà khoa học là người nước ngoài để bảo đảm nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Trên cơ sở Quy chế tổ chức và hoạt động đã được phê duyệt, người đứng đầu đơn vị được quyết định thành lập hoặc tổ chức lại các khoa, phòng và tổ chức khác trực thuộc để thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn đã đăng ký hoặc được cơ quan quản lý cấp trên giao; trường hợp có thay đổi so với Quy chế tổ chức đã được phê duyệt phải xây dựng đề án trình cơ quan quản lý cấp trên đồng ý bằng văn bản trước khi quyết định thành lập. 

Đối với đơn vị chưa được giao quyền tự chủ về bộ máy, biên chế: Kế hoạch tuyển dụng viên chức của đơn vị do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị phê duyệt.

Quyết định việc sử dụng nguồn thu của đơn vị để chi cho các hoạt động thường xuyên, bảo đảm đạt chuẩn chất lượng đầu ra theo đúng cam kết. Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại được trích lập các quỹ như sau: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; Quỹ khen thưởng; Quỹ phúc lợi; Quỹ dự phòng ổn định thu nhập và các Quỹ hỗ trợ sinh viên. Trong đó, trích tối thiểu 25% chênh lệch thu chi cho Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Mức trích lập các quỹ còn lại và mức trả thu nhập tăng thêm do Hiệu trưởng quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Khoản thu học phí và các khoản thu dịch vụ khác được gửi ngân hàng thương mại; toàn bộ tiền lãi được sử dụng để lập các quỹ học bổng cho sinh viên.

Trích lập Quỹ thu nhập bổ sung: Đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên: được trích Quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định; Quỹ thu nhập: Để chi thu nhập tăng thêm cho người lao động; dự phòng để chi trả thu nhập cho người lao động trong trường hợp nguồn thu nhập năm sau bị giảm sút. Việc chi trả thu nhập cho người lao động trong đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc: Mức chi trả thu nhập tăng thêm gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác...

Mai Lan

 

 

 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang