Quy định việc chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

authorHồng Anh 16:57 27/10/2014

(Vietq.vn) - Ngày 08/10/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN quy định về việc chuẩn bị ứng phó, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Thông tư nêu trên gồm 4 Chương, 34 Điều, quy định chi tiết về nguyên tắc và yêu cầu đối với việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân các cấp, việc lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh.

Theo đó, công tác chuẩn bị ứng phó và hoạt động ứng phó sự cố phải tuân theo các nguyên tắc: Hành động can thiệp phải bảo đảm mang lại nhiều lợi ích hơn là thiệt hại do hành động can thiệp đó gây ra;

Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN quy định về việc chuẩn bị ứng phó, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN quy định về việc chuẩn bị ứng phó, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Hình thức, phạm vi và khoảng thời gian áp dụng các hành động can thiệp phải tối ưu để lợi ích thực tế đạt được là tối đa; Kế hoạch ứng phó sự cố được xây dựng phải bảo đảm việc ứng phó sự cố được tiến hành kịp thời, được quản lý, kiểm soát, phối hợp đồng bộ và hiệu quả từ cấp cơ sở, cấp tỉnh đến cấp quốc gia;

Việc phân công trách nhiệm giữa các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó phải rõ ràng, cụ thể, cũng như việc chỉ đạo trong ứng phó sự cố phải tuân theo nguyên tắc tập trung, thống nhất theo quy định trong Kế hoạch ứng phó sự cố được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong Thông tư này đã quy định rõ cấu trúc Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở và Kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh; cấu trúc hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố và trình tự thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2014 thay thế cho Thông tư số 24/2012/TT-BKHCN ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ về việc hướng dẫn lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang