Quỹ Khoa học Công nghệ phải có ít nhất 5 tỷ

author 13:08 28/10/2014

(VietQ.vn) - Quy mô vốn điều lệ của Quỹ Khoa học Công nghệ do Bộ hoặc Tỉnh quyết định, có vốn điều lệ tối thiểu phải có tại thời điểm thành lập là 5 (năm) tỷ đồng.

Bộ KH&CN đang dự thảo Quyết định về Quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định này quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Quỹ) theo Khoản 7 Điều 7 của Nghị định số 95 /NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

Quỹ đầu tư cho KHCN phải có ít nhất 5 tỷ đồng

Quỹ đầu tư cho KHCN phải có ít nhất 5 tỷ đồng

Đối tượng áp dụng là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ); Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Tỉnh).

Nguồn vốn của Quỹ: Ngân sách nhà nước cấp lần đầu, vốn bổ sung hàng năm được phân bổ từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học, kinh phí đóng góp từ quỹ phát triển khoa học công nghệ của Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc và khả năng huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước hợp pháp đảm bảo Quỹ hoạt động ổn định, lâu dài và hiệu quả.

Quy mô vốn điều lệ của Quỹ do Bộ hoặc Tỉnh quyết định căn cứ theo nhu cầu, khả năng hoạt động của Quỹ và khả năng đáp ứng của Bộ hoặc Tỉnh. Số vốn điều lệ tối thiểu phải có tại thời điểm thành lập là 5 (năm) tỷ đồng.

Bộ hoặc Tỉnh phải có nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học dành cho việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ hoặc Tỉnh hàng năm tối thiểu là 5 (năm) tỷ đồng.

Quỹ huy động nguồn vốn ngoài ngân sách đảm bảo tỷ lệ vốn ngoài ngân sách trên tổng nguồn vốn của Quỹ tối thiểu đạt 10% sau 3 năm hoạt động.

Trường hợp 3 năm liên tiếp Quỹ không thể duy trì số kinh phí tối thiểu từ các nguồn kinh phí ngân sách và ngoài ngân sách, Bộ trưởng hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định giải thể hoặc duy trì Quỹ trên cơ sở tham khảo ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cơ sở vật chất kỹ thuật: Quỹ có trụ sở làm việc và trang thiết bị cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quỹ. Tổng diện tích trụ sở làm việc của Quỹ phải đảm bảo điều kiện làm việc cho các cán bộ của Quỹ theo quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làmviệc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành, không làm tăng chi phí quản lý của Bộ hoặc Sở Khoa học và công nghệ.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Lãnh đạo bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Giám đốc Quỹ là Lãnh đạo đơn vị quản lý về khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Giám đốc Quỹ là Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.

Các vị trí nhân sự khác được tuyển dụng, điều động trên cơ sở điều tiết trong phạm vi tổng biên chế sự nghiệp hiện có của Bộ hoặc Tỉnh, không làm tăng thêm biên chế và chi phí quản lý.

Bộ máy hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ hoặc Tỉnh phải có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Các thành viên trong Ban Giám đốc Quỹ phải có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến khoa học và công nghệ, trong đó có ít nhất một thành viên có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc ngân hàng.

Kế toán trưởng phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng và bằng đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc ngân hàng; có kinh nghiệm trong quản lý điều hành trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc đầu tư và phải có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến khoa học và công nghệ.

Minh Nhật

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang