Sẽ có nhiều "bà đỡ" cho khoa học

author 15:52 06/01/2014

(VietQ.vn) - Sẽ lập các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, như Trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ; Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ chuyển giao công nghệ; Tổ chức hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ...

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Khoa học cần nhiều "bà đỡ"

Luật Khoa học và công nghệ (KH&CN) ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 về xây dựng và phát triển thị trường khoa học và công nghệ được coi là bước đột phá về cơ sở pháp lý để thúc đẩy các hoạt động giao dịch, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Khoản 5 của Điều này quy định “Nhà nước thành lập, khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ; trung tâm, sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ - thiết bị”.

Bà đỡ khoa học

Cần nhiều "bà đỡ" cho khoa học. Trong ảnh là nhà khoa học viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đang nuôi ong mắt đỏ để chống sâu bệnh cho cây.

Những tổ chức nêu tại Khoản 5 chính là những tổ chức trung gian của thị trường công nghệ, là nơi cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ giao dịch, mua bán công nghệ, tài sản trí tuệ, tạo môi trường giao dịch thuận lợi cho các bên tham gia thị trường tìm hiểu thông tin, trao đổi, tiến hành đám phán, mua bán công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao sức sản xuất và cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, từ trước đến nay việc thiếu các văn bản quy định về thành lập cũng như hoạt động cho các tổ chức trung gian của thị trường công nghệ là một trong những nguyên nhân dẫn đến thương mại hóa tài sản trí tuệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ còn hạn chế và chưa tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho xã hội. Đây là vấn đề quan trọng cần được nhanh chóng tháo gỡ nhằm hình thành hệ thống tổ chức trung gian thống nhất, đồng bộ góp phần vào phát triển thị trường khoa học và công nghệ nói riêng và kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Chính vì vậy, để kịp thời hướng dẫn thực hiện đồng bộ Điều 69 của Luật KH&CN nói riêng cũng như để thúc đẩy sự phát triển của thị trường khoa học và công nghệ nói chung, việc ban hành Thông tư hướng dẫn việc thành lập tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ là một việc làm cần thiết.

Kết nối nhà khoa học với thị trường

Các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ trong Thông tư này là tổ chức khoa học và công nghệ đóng vai trò trung gian, hỗ trợ các bên tham gia giao dịch trong thị trường công nghệ, bao gồm: Trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ; Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ chuyển giao công nghệ; Tổ chức hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ; Tổ chức cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ khác cho các bên tham gia thị trường khoa học và công nghệ.

Trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ có chức năng cung cấp công nghệ theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân và đảm bảo cho các bên thực hiện giao dịch chào mua, chào bán, chuyển giao công nghệ một cách hợp pháp, an toàn và hiệu quả.

Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ chuyển giao công nghệ có chức năng thúc đẩy hoạt động đặt hàng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hợp tác đầu tư nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, chuyển giao công nghệ giữa tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và doanh nghiệp.

Tổ chức hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ có chức năng hỗ trợ nghiệp vụ tính toán giá trị tài sản trí tuệ cho các bên tham gia giao dịch công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, góp vốn đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Tổ chức có chức năng môi giới công nghệ; đánh giá, định giá công nghệ; giám định công nghệ; giám định thiết bị kỹ thuật; cung cấp dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ; cung cấp dịch vụ liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm; cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, đổi mới công nghệ và các dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của các bên tham gia thị trường khoa học và công nghệ.

Trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế liên kết hoạt động với:Các trung tâm xúc tiến và hỗ trợ chuyển giao công nghệ, tổ chức hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ, tổ chức cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ khác cho các bên tham gia thị trường công nghệ; Các sàn giao dịch công nghệ khác và các trung tâm giao dịch công nghệ khác trong phạm vi cả nước; Các cơ quan, tổ chức quản lý thông tin công nghệ, thông tin sáng chế, xuất nhập khẩu công nghệ;Các cơ quan, tổ chức có khả năng cung cấp thông tin nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề, địa phương.

Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ chuyển giao công nghệ có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế liên kết hoạt động với: Các tổ chức khoa học và công nghệ có nhu cầu thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, nhà đầu tư, nhà sáng chế, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp dịch vụ có tiềm năng ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư hoàn thiện, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Các trung tâm xúc tiến và hỗ trợ chuyển giao công nghệ khác, các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ.

Tổ chức hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ, tổ chức cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ khác có trách nhiệm tham gia liên kết, xây dựng và thực hiện quy chế liên kết với các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, tổ chức xúc tiến và hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

Hằng năm, các tổ chức trung gian của thị trường công nghệ có trách nhiệm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy chế liên kết hoạt động cho cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, ngành liên quan, đồng thời gửi báo cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thu Hà

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang