Thực hiện tốt NQTW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Chuyển biến rõ nét từ công tác tổ chức cán bộ

author 08:59 20/09/2018

(VietQ.vn) - Một trong những điểm nổi bật về công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc năm nay là tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Biểu hiện rõ nhất của sự chuyển biến đó đến từ công tác tổ chức cán bộ.

Đề cao nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Năm nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 35-KH/TU của BTV Tỉnh ủy về triển khai thực hiện NQTƯ 4 (khóa XII), Quy định số 05-QĐ/TU ngày 20.11.2017 của BTV Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của địa phương, đơn vị; gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức triển khai các nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện NQ.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017 theo tinh thần NQTƯ 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiến hành gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể và cá nhân có những vấn đề cần làm rõ. Việc kiểm điểm của các tập thể, cá nhân, đã làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân từ đó đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới; từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; kịp thời đôn đốc các tập thể, cá nhân xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục sau kiểm điểm.

Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện NQ và việc kiểm điểm tập thể, cá nhân cũng được tăng cường. Qua kiểm tra, đánh giá đã kịp thời biểu dương những ưu điểm và chỉ ra những tồn tại hạn chế ở các đơn vị, đồng thời chỉ đạo BTV cấp ủy cấp huyện tập trung triển khai một số nhiệm vụ cần làm ngay và thường xuyên để sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế ở địa phương, đơn vị. 

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị trực tuyến với 9 huyện, thành, thị triển khai học tập chuyên năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày 20/3/2018.

 

Cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Tỉnh ủy đã hướng dẫn tổ chức cho đảng viên trong toàn đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch cá nhân và ký cam kết thực hiện NQTW 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Qua đó, nâng cao tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận đảng viên.

Năm nay tỉnh cũng quyết liệt thực hiện việc điều chuyển, thay thế; đưa ra khỏi quy hoạch đối với những cán bộ tín nhiệm thấp, có nhiều dư luận không tốt. Từ đầu nhiệm kỳ đã thực hiện điều chuyển 19 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có biểu hiện trì trệ, tư duy nhiệm kỳ, không hoàn thành nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời gian bổ nhiệm.

Tỉnh ủy còn thực hiện bố trí một số chức danh chủ chốt cấp huyện không phải người địa phương và triển khai thực hiện nghiêm quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong bố trí cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị là người nhà, người thân. Với những cách làm như vậy, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đang quyết tâm đưa việc thực hiện NQTW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW vào nền nếp.

PV

Vợ đại gia Vĩnh Phúc giàu bậc nhất Việt Nam sắp có trong tay 960 tỷ tiền mặt(VietQ.vn) - Nếu giao dịch bán ra gần 26,7 triệu cổ phiếu ROS thành công, vợ ông Trịnh Văn Quyết sẽ thu về khoảng 960 tỷ đồng tiền mặt.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang