Tiêu chuẩn ISO 50001 và các tài liệu hướng dẫn liên quan

author 15:50 21/01/2013

(VietQ.vn) - ISO 50001 là tiêu chuẩn đầu tiên của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế - ISO về quản lý cải tiến hiệu suất năng lượng. ISO 50001 đưa ra những phương pháp luận tiêu chuẩn cho một phạm vi rộng các bên liên quan trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và quản lý nhà nước, để thiết lập nên các hệ thống và các quá trình quản lý năng lượng và cải tiến hiệu suất năng lượng một cách minh bạch.

Sự kiện: Tư vấn ISO - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

 

Những nhận thức mới cho đối tượng thực hiện áp dụng Tiêu chuẩn ISO 50001

Từ khi tiêu chuẩn ISO 50001 được ban hành vào tháng 6 năm 2011, nhiều tổ chức thực hiện áp dụng tiêu chuẩn này và đã đạt được sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 50001. Tuy nhiên, trong môt số trường hợp, để đạt được phù hợp mất khá nhiều thời gian do các đối tượng áp dụng chưa hiểu rõ được một số quy định trong tiêu chuẩn.

Để tạo điều kiện cho việc áp dụng nhanh chóng và rộng rãi hơn, Ủy ban kỹ thuật TC242 của ISO phát triển tiêu chuẩn này đã bắt đầu xây dựng các tài liệu hướng dẫn đi kèm. Các tài liệu này cung cấp những kiến thức nền tảng về công nghệ và chi tiết ứng dụng cho việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001, nhằm giúp các bên liên quan hiểu một cách đầy đủ mục đích của tiêu chuẩn này.

Bốn nhóm làm việc riêng lẻ đã được được thành lập để trình bày chi tiết về các vấn đề cốt lõi khác nhau liên quan đến tiêu chuẩn ISO 50001. Mục đích là cho ra đời các tài liệu hướng dẫn ISO 50002, ISO 17588, ISO 17570, ISO 17580, ISO 50003 và ISO 50004, những tài liệu này sẽ giúp các đối tượng áp dụng hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ISO 50001, đưa ra hướng dẫn về việc thực hiện và tối đa hóa những lợi ích tiềm năng của tiêu chuẩn.

• ISO 50002 sẽ đưa ra những hướng dẫn về đánh giá năng lượng. Đây là tài liệu cải tiến nhất trong số 4 tài liệu sẽ được ban hành và có khả năng được phát hành đầu tiên. ISO 50002 đưa ra những nguyên tắc cơ bản về đánh giá năng lượng, bao gồm tính bảo mật, tính minh bạch và quá trình kiểm tra đánh giá. Hướng dẫn này bao gồm một loạt các phụ lục đưa ra các hình thức kiểm tra đánh giá khác nhau trong công nghiệp, các tòa nhà, giao thông và dịch vụ.

• ISO 17588, 17570 và 17580 đề cập đến vấn đề lựa chọn, thiết lập và duy trì các chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPI), các đường năng lượng cơ bản tương ứng, và đo lường & kiểm tra. Các tài liệu này có thể sẽ bao gồm các bước lựa chọn các chỉ số hiệu suất năng lượng, phát triển các đường năng lượng cơ bản, các đặc trưng của việc sử dụng năng lượng đáng kể và các lý do thích đáng thể thay đổi đường năng lượng cơ bản.

Ông Joe Almaguer, một thành viên của Tập đoàn tư vấn kỹ thuật Hoa Kỳ cho biết: “Các tài liệu hướng dẫn cần phải được các đối tượng sử dụng luôn luôn ghi nhớ để đảm bảo được hiệu quả tối đa trong việc hỗ trợ các tổ chức quản lý hiệu suất năng lượng và thường xuyên cải tiến hiệu quả".

• ISO 50003 sẽ cung cấp hướng dẫn về đánh giá phù hợp hệ thống quản lý năng lượng, một phần quan trọng để có thể phù hợp với tiêu chuẩn ISO 50001. Tài liệu này sẽ chỉ ra những nguyên lý cơ bản trong quá trình đánh giá và yêu cầu năng lực đối với các cán bộ tham gia vào hoạt động đánh giá. ISO 50003 bao gồm kế hoạch đánh giá, lựa chọn nhóm đánh giá, thời điểm đánh giá và báo cáo đánh giá.

• ISO 50004 sẽ đưa ra những hướng dẫn về việc thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 50001. Tài liệu này sẽ bao gồm nhiều chủ đề khác nhau như xác định phạm vi hệ thống quản lý năng lượng, trách nhiệm quản lý, xác định việc sử dụng năng lượng đáng kể, ưu tiên cho các cơ hội cải tiến, năng lực chuyên gia, truyền thông, tài liệu hướng dẫn, sự cung ứng, giám sát, hướng dẫn chuyên gia đánh giá nội bộ, sự không phù hợp, hành động khắc phục và đánh giá quản lý hệ thống quản lý môi trường.

Khi hoàn thiện, các tài liệu hướng dẫn này sẽ cung cấp những kiến thức nền tảng và thông tin cần thiết để hỗ trợ cho việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001. Với việc giải quyết những khái niệm cốt lõi quan trong trong tiêu chuẩn ISO 50001, những tài liệu hướng dẫn này sẽ giúp các cán bộ, nhân viên trong các nhà máy công nghiệp thích ứng hiệu quả hơn với tiêu chuẩn ISO 50001.

Dự kiến các tài liệu hướng dẫn trên sẽ được ban hành vào cuối năm 2013.

Thu Hà (theo ISO) 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang