Trí thức sẽ có diễn đàn bày tỏ quan điểm xây dựng

author 06:02 17/06/2014

(VietQ.vn) - Trí thức tham gia diễn đàn được trình bày, trao đổi, tranh luận bình đẳng với các thành viên khác trong Diễn đàn những ý kiến về tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách và dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến người dân về Dự thảo “Quy chế về tổ chức các Diễn đàn khoa học của trí thức khi tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội”.

Diễn đàn khoa học mục đích là để phát huy dân chủ, vai trò, trí tuệ và tâm huyết của trí thức khoa học trong việc tư vấn, phản biện, giám định để đóng góp phần xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, đề án phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường quy tụ đội ngũ trí thức khoa học, gắn kết đội ngũ trí thức với các cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp.

Trí thức được góp ý thúc đẩy đất nước phát triển. Trong ảnh là VS Đặng Vũ Minh

Trí thức được góp ý thúc đẩy đất nước phát triển. Trong ảnh là VS Đặng Vũ Minh

Nguyên tắc hoạt động của Diễn đàn khoa học: Đảo đảm tính khoa học, trung thực, khách quan và nhân văn, đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước, bảo vệ lợi ích của Quốc gia và tuân thủ luật pháp Việt Nam; Bảo đảm tính dân chủ, bình đẳng, công khai, tôn trọng ý kiến của nhau, không áp đặt ý kiến cá nhân hoặc quy chụp về mặt tư tưởng, quan điểm khi tham gia Diễn đàn; Bảo đảm không vì mục đích lợi nhuận trong hoạt động của Diễn đàn khoa học.

Diễn đàn khoa học trên báo chí do cơ quan báo chí tổ chức và quản lý theo quy định của pháp luật về báo chí, về khoa học và công nghệ, Quy chế này và các quy định có liên quan. Tổng biên tập cơ quan báo chí chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Diễn đàn khoa học do mình tổ chức theo đúng tôn chỉ, mục đích.

Diễn đàn khoa học dưới hình thức hội thảo được tổ chức và quản lý theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, các quy định hiện hành về tổ chức hội nghị, hội thảo và quy định của Quy chế này. Người đứng đầu tổ chức chủ trì Diễn đàn khoa học dưới hình thức hội thảo chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Diễn đàn về nội dung, chương trình, thành phần tham dự, thông tin, tuyên truyền của Diễn đàn.

Người đứng đầu tổ chức chủ trì Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Diễn đàn.

Điều kiện tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp phải có chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với chủ trương, chính sách và dự án phát triển kinh tế - xã hội, được quy định trong điều lệ hoặc quy chế tổ chức và hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương  phê duyệt; có khả năng tập hợp đội ngũ trí thức.

Có đề án tổ chức đảm bảo tính chuyên nghiệp và quy định quản lý Diễn đàn khoa học được Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận.

Trí thức tham gia Diễn đàn khoa học có các quyền hạn sau đây:

Được phát biểu công khai ý kiến của mình về các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất các kiến nghị với cơ quan Đảng và Nhà nước.

Được trình bày, trao đổi, tranh luận bình đẳng với các thành viên khác trong Diễn đàn những ý kiến về tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách và dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Được quyền tiếp cận thông tin về chủ đề của Diễn đàn; được ghi nhận sự đóng góp trong các kiến nghị của Diễn đàn đối với cơ quan Đảng và Nhà nước; được bảo đảm quyền tác giả đối với các ý kiến của mình theo quy định của pháp luật.

Có quyền bảo lưu ý kiến tại Diễn đàn khi ý kiến này khác với quan điểm trong chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội; gửi ý kiến của mình đến các cơ quan đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội hoặc cơ quan Đảng và Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của trí thức tham gia Diễn đàn khoa học

Bảo đảm tính xác thực, chính xác, cơ sở khoa học và thực tiễn của những thông tin, ý kiến trình bày tại Diễn đàn khoa học. Có thái độ hợp tác, bình đẳng, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cá nhân khác tại Diễn đàn.

Không làm phương hại đến lợi ích dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đến đoàn kết dân tộc; tuân theo các quy định của pháp luật khi phát biểu về những thông tin bí mật của Nhà nước. Đối với Diễn đàn báo chí, trí thức khi tham gia Diễn đàn phải tuân thủ quy định tại Điều 10 Luật Báo chí năm 1989.

Không được phát tán tài liệu nội bộ của Diễn đàn hoặc đưa ý kiến cá nhân mang danh nghĩa Diễn đàn hoặc danh nghĩa đơn vị tổ chức Diễn đàn khi chưa được phép của đơn vị tổ chức Diễn đàn. Không tự công bố dưới mọi hình thức ý kiến của diễn giả khác tại Diễn đàn khi chưa được phép bằng văn bản của chính diễn giả đó. 

Không được phát tán tài liệu, tự công bố dưới mọi hình thức ý kiến của diễn giả khác tại Diễn đàn khi chưa được phép bằng văn bản của chính diễn giả đó; ý kiến cá nhân mang danh nghĩa Diễn đàn hoặc danh nghĩa đơn vị tổ chức Diễn đàn; tài liệu nội bộ của Diễn đàn khi chưa được phép của đơn vị tổ chức (chủ trì) Diễn đàn;

Không được lợi dụng Diễn đàn làm phương hại đến danh dự của tổ chức và cá nhân khác, đề cập đến các nội dung không liên quan đến vấn đề thảo luận tại Diễn đàn.

Không được lợi dụng Diễn đàn để xuyên tạc sự thật, bôi nhọ danh dự của tổ chức và cá nhân khác; quảng cáo các sản phẩm thương mại hoặc đề cập đến các nội dung không liên quan đến vấn đề thảo luận tại Diễn đàn.

Tổ chức và cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Thu Hằng


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang