Triển khai thành công ISO 45001:2018 cho doanh nghiệp Việt Nam

author 17:02 09/07/2020

(VietQ.vn) - Nhiều doanh nghiệp đã thay đổi tích cực về khả năng quản lý rủi ro nhờ áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 do QUATEST 2 triển khai.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (ATSKNN), cùng với hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn nhằm cho phép doanh nghiệp chủ động cải tiến kết quả hoạt động ATSKNN của mình trong việc ngăn ngừa chấn thương và bệnh tật. Tiêu chuẩn này được thiết kế để áp dụng cho bất kỳ tổ chức bất kể quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh.

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2) là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 vào doanh nghiệp Việt Nam”. Nhiệm vụ này được phê duyệt theo Quyết định số 1802/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, bắt đầu thực hiện từ năm 2017.

Nhiệm vụ bao gồm hoạt động áp dụng thí điểm nhiệm vụ cho 5 doanh nghiệp và nhân rộng áp dụng nhiệm vụ cho 15 doanh nghiệp trên toàn quốc. Hoạt động áp dụng thí điểm bắt đầu từ tháng 3/2018 đến tháng 12/2018 và hoạt động nhân rộng được thực hiện trong năm 2019.

Trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm từ hoạt động áp dụng thí điểm tiêu chuẩn ISO 45001, năm 2019 QUATEST 2 tiếp tục hoạt động nhân rộng nhiệm vụ cho 15 doanh nghiệp trên cả nước. Các doanh nghiệp tham gia nhiệm vụ đã phối hợp chặt chẽ với QUATEST 2 trong quá trình triển khai thực hiện các hạng mục công việc tại đơn vị mình.

Ông Lê Văn Đức, Phòng Năng suất chất lượng QUATEST 2 trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại hội thảo.

Những thuận lợi khi triển khai nhiệm vụ là các doanh nghiệp có được sự hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp sau khi cam kết tham gia dự án đều nhận thức rõ tầm quan trọng của ATSKNN, rất quyết tâm và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện hệ thống, hoàn thiện bộ phận ATVSLĐ/Ban HSE đã thực hiện các chức năng theo quy định của pháp luật, xác định trách nhiệm và quyền hạn có liên quan, bố trí sắp xếp cán bộ nhân viên chuyên trách hoặc chịu trách nhiệm về ATVSLĐ, cung cấp các trang thiết bị cần thiết phục vụ ATVSLĐ, văn bản pháp luật về ATVSLĐ cơ bản được doanh nghiệp tuân thủ…

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã có nền tảng quản lý các hoạt động thông qua các tiêu chuẩn như ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 5S… và lực lượng chuyên gia đào tạo, hướng dẫn có kiến thức và kinh nghiệm về hệ thống quản lý ATSKNN.

Nhằm đánh giá kết quả, hiệu quả áp dụng tại 5 doanh nghiệp áp dụng thí điểm Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001 và chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác xây dựng nhân rộng ISO 45001 cho 15 doanh nghiệp trong năm 2019, QUATEST 2 đã tổ chức Hội thảo tổng kết hoạt động áp dụng thí điểm nhiệm vụ “Nghiên cứu, áp dụng tiêu chuẩn Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 vào doanh nghiệp Việt Nam”.

Hội thảo giúp các tổ chức, doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu về các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, đồng thời được trao đổi, chia sẻ các nội dung thực hiện, các lợi ích có được, đặc biệt là kinh nghiệm thực tiễn và những khó khăn, thuận lợi liên quan đến việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và áp dụng các doanh nghiệp cũng gặp một số khó khăn như: Kế hoạch SXKD của doanh nghiệp ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng hệ thống; Phân công nhân sự chưa đảm bảo về số lượng và năng lực theo yêu cầu; Nhận thức của người lao động về ATSKNN chưa đầy đủ và đồng bộ; Nhân viên chuyên trách ATVSLĐ còn kiêm nhiệm nhiều việc khác; Chi phí đầu tư để cải tiến tốt hơn công tác ATVSLĐ còn hạn chế; Việc tự kiểm tra định kỳ về ATVSLĐ chưa được thực hiện đầy đủ; Cập nhật và duy trì kiến thức về văn bản pháp luật về ATSKNN chưa được thường xuyên; Tiêu chuẩn mới ban hành nên việc hiểu và thực hiện các yêu cầu còn bỡ ngỡ…

Do nhiều lý do khách quan từ thực tế của doanh nghiệp, thời gian triển khai dự án còn hạn chế, chưa đồng bộ giữa các doanh nghiệp, một số doanh nghiệp mới bắt đầu áp dụng nên việc áp dụng ISO 45001 ban đầu đã mang lại hiệu quả cho các doanh nghiệp mà trước đây doanh nghiệp chưa có hoặc có nhưng chưa đầy đủ:

Hiệu quả về khoa học và công nghệ: Doanh nghiệp đã chứng tỏ được khả năng quản lý các rủi ro, cơ hội và cải tiến kết quả thực hiện về ATSKNN, ngăn ngừa thương tật và đau ốm liên quan tới công việc và cung cấp nơi làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe.

Điều quan trọng là loại bỏ mối nguy và giảm thiểu các rủi ro ATSKNN bằng việc thực hiện các biện pháp bảo vệ và phòng ngừa có hiệu lực. Doanh nghiệp đảm bảo việc thực hiện và giám sát ATSKNN theo đúng yêu cầu của luật định, chế định về ATVSLĐ, nhất là các quy chuẩn kỹ thuật về ATVSLĐ tương ứng. Thông qua đó, DN chủ động đáp ứng các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác, phòng tránh các rủi ro về pháp lý và các khiếu nại về ATVSLĐ góp phần phát triển bền vững và yên tâm SXKD để phát triển và nâng cao hiệu quả.

Hiệu quả về kinh tế - xã hội và môi trường: Doanh nghiệp nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu luật định và các yêu cầu khác về quản lý ATSKNN; Yên tâm sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng đối phó về quản lý ATSKNN; Giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các rủi ro, giảm chi phí hành chính, bị xử phạt về an toàn, vệ sinh lao động…; Giảm chi phí tổng thể của sự cố; Giảm thời gian chết và chi phí gián đoạn hoạt động; Giảm chi phí bảo hiểm; Giảm sự vắng mặt và tỉ lệ luân chuyển lao động... Góp phần vào sự phát triển bền vững, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng của doanh nghiệp.

Các kết quả thực hiện của Hệ thống quản lý ATSKNN: Các hoạt động quản lý ATSKNN được hoạch định, thực hiện và kiểm soát một cách bài bản và có hệ thống, đáp ứng được yêu cầu pháp luật, yêu cầu của ISO 45001, yêu cầu của các bên quan tâm khác và yêu cầu thực tiễn của chính doanh nghiệp; DN đã cơ bản xác định các vấn đề bên ngoài, vấn đề nội bộ, nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm có liên quan và tác động đến HTQL ATSKNN; Việc nhận diện và đánh giá các rủi ro và cơ hội về ATSKNN và liên quan đến hệ thống được thực hiện đồng bộ và nhất quán;

Đã phân tích an toàn công việc, xác định các mối nguy an toàn và sức khỏe nghề nghiệp liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, kể hoạt động văn phòng; Thực hiện đánh giá rủi ro từ các mối nguy về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và đưa ra biện pháp kiểm soát phù hợp...

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, kết quả áp dụng ISO 45001:2018.

 

Việc thực hiện nhiệm vụ về xây dựng và áp dụng HTQL ATSKNN theo ISO 45001 là thật sự cần thiết và phù hợp với thực trạng của các doanh nghiệp tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp đáp ứng được tổng thể các yêu cầu về quản lý an toàn lao động, vệ sinh và môi trường làm việc, sức khỏe người lao động… một cách hiệu quả nhất và là tiền đề để tiếp tục nhân rộng nhiệm vụ cho các doanh nghiệp, loại hình sản xuất kinh doanh tương tự khác trong cả nước.

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận, áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới nnâng cao hiệu quả công tác quản lý về an toàn vệ sinh lao động nói chung, an toàn – sức khỏe nghề nghiệp nói riêng, hỗ trợ các sáng kiến phát triển bền vững, đảm bảo mọi người an toàn hơn và khỏe mạnh hơn và góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, đề nghị tiếp tục nhân rộng việc áp dụng Hệ thống quản lý ATSKNN theo ISO 45001 cho các loại hình doanh nghiệp trên toàn quốc, đặc biệt các doanh nghiệp thuộc Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Chuyển đổi, triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015(VietQ.vn) - Đây là một trong 9 nội dung trọng tâm được Sở Y tế Hà Nội đưa ra để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chỉ số hài lòng đối với chất lượng cung ứng dịch vụ y tế công

Lê Văn Đức (QUATEST 2)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang