Giao lưu trực tuyến

VIDEO: GLTT về thách thức năng suất chất lượng DN trong hội nhập kinh tế quốc tế

09:55 07/08/2017

Vietq.vn Hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương nhất quán và là nội dung trọng tâm trong chính sách đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế của Đảng ta trong quá trình đổi mới đất nước. Thực hiện chủ trương này, Việt Nam đã từng bước, chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang