Giao lưu trực tuyến

VIDEO: GLTT về thách thức năng suất chất lượng DN trong hội nhập kinh tế quốc tế

09:55 07/08/2017

Vietq.vn Hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương nhất quán và là nội dung trọng tâm trong chính sách đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế của Đảng ta trong quá trình đổi mới đất nước. Thực hiện chủ trương này, Việt Nam đã từng bước, chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Việc tham gia các tổ chức quốc tế và khu vực trong nhiều năm qua đã giúp xây dựng nên chính sách về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phù hợp với quốc tế, góp phần tích cực tạo thuận lợi cho thương mại, nâng cao vị thế của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế và khu vực, thúc đẩy việc sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nhằm tổng quan về vai trò của TCĐLCL trong việc tạo thuận lợi hóa thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng (NSCL) và hội nhập kinh tế quốc tế;

Cập nhật tình hình năng suất chất lượng của Việt Nam, những thuận lợi và khó khăn và định hướng trong 5 năm tới liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế về NSCL;

Tư vấn các dạng chương trình hỗ trợ ứng dụng các công cụ cải tiến chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp; Cách thức tổ chức và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về NSCL, hướng dẫn các doanh nghiệp có thể tiếp cận các chương trình này.

Chất lượng Việt Nam Online đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến “Hội nhập kinh tế quốc tế, thách thức nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp Việt Nam".

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang