Bắc Kạn: Tăng cường ứng dụng, phát triển sản phẩm công nghệ số 'Make in Viet Nam'

author 08:53 19/02/2022

(VietQ.vn) - Với mục tiêu hỗ trợ, hình thành và phát triển các doanh nghiệp công nghệ số, UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm hỗ trợ, hình thành và phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh để ứng dụng thành quả của CMCN 4.0 vào sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn, an ninh mạng và được đưa vào ứng dụng thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025: Phấn đấu toàn tỉnh có từ 02 doanh nghiệp công nghệ số trở lên; Giai đoạn 2026 - 2030: Duy trì hoạt động doanh nghiệp số ở giai đoạn trước và tiếp tục phấn đấu hình thành thêm 05 doanh nghiệp công nghệ số trở lên.

Ứng dụng công nghệ số vào mọi mặt đời sống, khởi tạo cuộc sống số, tạo ra những cơ hội mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

Về nhiệm vụ, giải pháp, tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 09 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Chỉ thị số 01/CT-TTg và Kế hoạch này trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân về mục tiêu, vai trò quan trọng của doanh nghiệp công nghệ số trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Tuyên truyền chiến lược “Make in Viet Nam” tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tăng cường ứng dụng và phát triển các sản phẩm công nghệ số “Make in Viet Nam” trong phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên đầu tư, mua sắm, thuê các sản phẩm, dịch vụ số “Make in Viet Nam”.

Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương: Nghiên cứu, ban hành chính sách khuyến khích, ưu đãi phát triển doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp công nghệ số; hỗ trợ việc đăng ký và thành lập doanh nghiệp công nghệ số mới, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ số trong xây dựng, triển khai các chương trình, đề án, dự án về chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đô thị thông minh và tiếp cận, gia nhập thị trường;

Định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh đổi mới, chủ động sử dụng giải pháp nền tảng công nghệ số, cung cấp giải pháp công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng phát triển nền tảng công nghệ số dùng chung và một số sản phẩm số trọng điểm tại địa phương; triển khai thử nghiệm cho các mô hình kinh doanh mới, sản phẩm ứng dụng công nghệ số trên địa bàn tỉnh.

Về phát triển doanh nghiệp số, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; triển khai chương trình hợp tác và tham gia các diễn đàn về phát triển doanh nghiệp công nghệ số do các Bộ, ngành liên quan tổ chức để kêu gọi các doanh nghiệp số trong và ngoài nước tham gia nhằm mục đích thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh; Mời các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và quốc gia về phát triển ứng dụng số;

Hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số làm thủ tục công bố danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, mua sắm trong cơ quan nhà nước. Tạo lập thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang