Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

author 17:36 21/12/2019

(VietQ.vn) - Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, trong đó có nhiều quy định mới về việc tổ chức Bộ phận Một cửa, thiết lập Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh tại bộ, ngành, địa phương.

Sự kiện: CHÀO MỪNG 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Nghị định áp dụng cho các cơ quan giải quyết TTHC: Bộ, cơ quan ngang bộ; tổng cục và tương đương, cục, vụ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết TTHC và tham gia vào quá trình giải quyết TTHC; Ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết TTHC; Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan có thẩm quyền. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC; Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, doanh nghiệp, cá nhân được thuê hoặc được ủy quyền thực hiện TTHC theo quy định của pháp luật; Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác áp dụng Nghị định này trong giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân.

Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa: Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền. Việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa được quản lý tập trung, thống nhất. Giải quyết TTHC kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền. Quá trình giải quyết TTHC được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân; không làm phát sinh chi phí hành chính cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định pháp luật;…

Thực hiện các quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phân công các đơn vị chức năng nghiên cứu và triển khai các công việc cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của Nghị định 61/2018/NĐ-CP. Trong thời gian ngắn, Tổng cục đã ban  hành các văn bản thành lập Bộ phận Một cửa và các văn bản làm cơ sở cho hoạt động của Bộ phận Một cửa của Tổng cục: ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; thành lập Bộ phận Một cửa tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Phê duyệt danh sách nhân sự làm việc tại Bộ phận Một cửa; Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa; Quy chế về công tác hồ sơ, dữ liệu điện tử tại Bộ phận Một cửa.

Việc xây dựng các văn bản hướng dẫn hoạt động cho Bộ phận Một cửa cần phải nghiên cứu sát với thực tế của Tổng cục sao cho tạo được điều kiện thuận lợi nhất cho công chức, viên chức làm việc tại đây cũng như đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức, cá nhân đến Tổng cục thực hiện các TTHC.

Với tư cách là cơ quan đi đầu trong việc xây dựng các quy trình xử lý công việc theo hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 từ nhiều năm nay, việc nghiên cứu xây dựng văn bản, quy chế, quy trình hướng dẫn cho Bộ phận Một cửa của Tổng cục có rất nhiều thuận lợi và được sự hỗ trợ của các đơn vị trong Tổng cục.

Cùng với công tác xây dựng văn bản hướng dẫn thì Tổng cục đã ký kết thoả thuận với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VN Post) về triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Các TTHC theo quy định trước đây nộp về Tổng cục qua văn thư hoặc nộp trực tiếp tại đơn vị xử lý thì đến nay được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa. Các tổ chức, cá nhân không phải mất nhiều thời gian chờ đợi để có kết quả.

Ngoài việc tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thì nội dung lưu trữ điện tử hồ sơ TTHC tại Bộ phận Một cửa là một nét mới trong công tác giải quyết TTHC. Việc số hóa các tài liệu, hồ sơ TTHC có tác dụng rõ trong giảm thời gian chuyển giao tài liệu giữa Bộ phận Một cửa và các đơn vị chuyên môn. Qua đây dần hình thành kho lưu trữ điện tử các hồ sơ TTHC và các hồ sơ, tài liệu khác của Tổng cục đáp ứng được yêu cầu của Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn.

ThS. Phan Hồng Nga - Viện TCCLVN

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang