Đẩy mạnh hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

author 07:05 15/11/2021

(VietQ.vn) - Mới đây, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương, triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế chính sách về khoa học và công nghệ, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các nhiệm vụ KH&CN được triển khai đã mang lại giá trị khoa học, giá trị thực tiễn, có tính khả thi, là cơ sở cho việc định hướng phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng, lợi thế về khí hậu, đất đai phát triển cây trồng đặc sản, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người dân. Việc áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đã đem lại những hiệu quả thiết thực, giúp công chức giải quyết công việc một cách khoa học, minh bạch, hạn chế tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bước đầu đã được quan tâm, thông qua việc triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đã mang lại hiệu quả tốt, góp phần tuyên truyền tới toàn thể các cấp, các ngành, doanh nghiệp, HTX và nhân dân nắm bắt được tầm quan trọng của khởi nghiệp, ĐMST trong việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bên cạnh thuận lợi, còn tại tại những khó khăn và vướng mắc, theo đó, việc ứng dụng và nhân rộng các đề tài, dự án thành công vào thực tiễn còn gặp khó khăn; việc xử lý tài sản sau khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN còn một số bất cập; hoạt động KH&CN cấp huyện còn hạn chế; Dịch vụ KH&CN chưa phát triển, hầu như hoạt động chuyển giao tiến bộ KH&CN tại địa phương còn ít, nguồn thu từ dịch vụ KH&CN thấp, khả năng tự chủ của tổ chức KH&CN công lập còn gặp khó khăn; Các doanh nghiệp chưa chú trọng đầu tư nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa; thị trường khoa học và công nghệ chưa phát triển, số lượng doanh nghiệp đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp ít, hoạt động sử dụng, khai thác tài sản trí tuệ còn hạn chế.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, tỉnh Bắc Kạn tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp tỉnh, trong đó tập trung ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng phát triển KH&CN phục vụ sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao, các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi đề án "Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2035"; nghiên cứu, phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương.

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và ĐMST: Triển khai các hoạt động khởi nghiệp ĐMST theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt: Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Tiếp tục đầu tư trang thiết bị để tăng cường cho hoạt động đo lường, thử nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương; Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đăng ký sử dụng mã số, mã vạch cho các sản phẩm hàng hóa, xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; Áp dụng, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai Quyết định 1633/QĐ-UBND ngày 9/9/2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế: Phối hợp với các Trường Đại học, các Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học để tư đưa nhanh những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất. Tổ chức các hoạt động tham quan học tập kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đưa vào áp dụng tại địa phương nhằm khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh về đất đai, khí hậu của tỉnh.

Hoạt động thông tin, thống kê KHCN và ĐMST: Tiếp tục cập nhật, bổ sung và khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu KH&CN quốc gia, của tỉnh; công khai thông tin về việc thực hiện và kết quả ứng dụng nhiệm vụ KH&CN, phát triển công nghệ và ĐMST, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn; Triển khai có hiệu quả hệ thống thông tin thống kê khoa học, công nghệ và ĐMST địa phương.

Nâng cao năng lực ĐMST, hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST và phát triển thị trường KH&CN: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025” (Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016), triển khai thực hiện các giải pháp để tiếp tục cải thiện chỉ số ĐMST quốc gia (GII); Tiếp tục phát triển thị trường KH&CN, hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm sáng tạo, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang