Hưng Yên: Thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ

author 06:20 16/11/2022

(VietQ.vn) - Tỉnh Hưng Yên phấn đấu đến năm 2025, giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ hàng năm tăng bình quân đạt khoảng 25%. Phấn đấu tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt 15%/năm. Thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình khoảng 10%/năm.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên đến năm 2030. Theo đó, tỉnh Hưng Yên phấn đấu đến năm 2025, giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ hàng năm tăng bình quân đạt khoảng 25%. Phấn đấu tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt 15%/năm.

Thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình khoảng 10%/năm, trong đó tập trung ứng dụng công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước và nhập khẩu từ các nước phát triển; Phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ: hình thành ít nhất 01 tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, kết nối vào mạng lưới các tổ chức trung gian khoa học và công nghệ quốc gia; Số hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường giai đoạn 1997-2025. Nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch công nghệ và thiết bị tỉnh Hưng Yên (http://sancongnghehungyen.vn).

Đến năm 2030, giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ hàng năm tăng bình quân đạt khoảng 30%. Phấn đấu tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt 20%, tỷ trọng giao dịch công nghệ nhập khẩu từ các nước phát triển đạt 35%.

Tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện đổi mới, ứng dụng công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước và nhập khẩu từ các nước phát triển; Tiếp tục thúc đẩy hình thành, phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; Tiếp tục số hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường giai đoạn 2026-2030. Hiện đại hóa hệ thống hạ tầng của thị trường khoa học và công nghệ tỉnh, kết nối hiệu quả với mạng lưới các tổ chức trung gian trong và ngoài nước.

Trong nhiệm vụ và giải pháp, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ: Rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách về thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy các giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ; Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh tạo động lực cạnh tranh để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia thị trường khoa học và công nghệ; cơ chế liên thông thị trường khoa học và công nghệ của tỉnh với các thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính và lao động; cơ chế đẩy mạnh hợp tác viện, trường-doanh nghiệp; chính sách thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ vào sản xuất, kinh doanh;

Nghiên cứu và đề xuất cơ chế chính sách, thu hút và sử dụng có hiệu quả chuyên gia khoa học và công nghệ là người nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu cụ thể hóa hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí, chế độ báo cáo thống kê của thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

 Ảnh minh họa.

Thúc đẩy phát triển nguồn cầu của thị trường khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp: Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả đề tài đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá nhu cầu công nghệ, năng lực giải mã hấp thụ công nghệ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn cầu công nghệ và báo cáo phân tích nhu cầu công nghệ của một số lĩnh vực, ngành sản xuất chủ lực của tỉnh;

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và phát triển; thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030; Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030,...; Thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp - viện, trường theo hướng đặt hàng công nghệ hoặc hình thành dự án nghiên cứu, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đánh giá, định giá, thẩm định giá công nghệ; tìm kiếm, lựa chọn và tiếp nhận, thử nghiệm công nghệ; khai thác, phát triển tài sản trí tuệ;

Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động. Mở rộng và nâng cao hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm; hài hòa với tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế. Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 101/KH/UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thúc đẩy phát triển nguồn cung của thị trường khoa học và công nghệ: Cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, tạo giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng và số lượng nguồn cung hàng hóa khoa học và công nghệ trên thị trường.

Tổ chức thực hiện hiệu quả đề tài phân tích thị trường khoa học và công nghệ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm thúc đẩy việc nâng hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên; Triển khai các biện pháp thúc đẩy chuyển giao công nghệ; nhập khẩu, giải mã các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, ưu tiên công nghệ từ các nước phát triển, có tiềm năng tác động lớn và lan tỏa, trước hết là đối với một số lĩnh vực công nghiệp/ngành hàng xuất khẩu sản phẩm chủ lực của tỉnh; Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Phê duyệt tại Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh).

Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ; ưu tiên hỗ trợ các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp phụ trợ, cơ giới hoá, chế biến sâu trong nông nghiệp phục vụ nhu cầu xuất khẩu và tiêu thụ tại các hệ thống thương mại lớn trong nước. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; Phát triển mạng lưới chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia khoa học và công nghệ nước ngoài tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh và cả nước.

Phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ: Tiếp tục thúc đẩy hình thành và phát triển tổ chức trung gian có vai trò đầu mối, cung cấp các dịch vụ công có tính hệ thống về thị trường khoa học và công nghệ; Nâng cao hoạt động của các tổ chức trung gian thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ thuộc khu vực tư nhân; Phát triển mạng lưới tổ chức trung gian trên cơ sở kết nối các sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ tại các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp với các Trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (Trung tâm thông tin, thống kê, ứng dụng khoa học và công nghệ; Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

Tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ: Đẩy mạnh việc tham gia các sự kiện xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ quy mô vùng, quốc gia và quốc tế; nghiên cứu tổ chức các sự kiện xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ cấp tỉnh để quảng bá thị trường, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; lồng ghép, phối hợp với các sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư theo cả hai phương thức trực tuyến và trực tiếp; Phối hợp với các cơ quan chức năng; của Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ tại các quốc gia có nhiều nguồn cung công nghệ cao, tiên tiến và thân thiện môi trường, các thị trường tiềm năng mà tỉnh Hưng Yên có lợi thế thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có công nghệ mới được tạo ra trong nước công bố, trình diễn, giới thiệu, tham gia chợ, hội chợ công nghệ; chương trình xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, truyền thông và hội nhập quốc tế về thị trường khoa học và công nghệ: Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ chức trung gian; đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước của tỉnh về thị trường khoa học và công nghệ; Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức xã hội và quảng bá thành tựu phát triển thị trường khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh hoạt động hợp tác về thị trường khoa học và công nghệ để kết nối thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Hung Yên với thị trường khoa học và công nghệ trong nước, khu vực và quốc tế.

Phát triển hạ tầng thị trường khoa học và công nghệ của tỉnh: Nghiên cứu phát triển hạ tầng thị trường khoa học và công nghệ tỉnh đồng bộ với hệ thống hạ tầng khoa học và công nghệ quốc gia; tiếp tục duy trì và phát triển sàn giao dịch công nghệ và thiết bị tỉnh Hưng Yên (http://sancongnghehungyen.vn) liên thông, tích hợp với các nền tảng kỹ thuật của thị trường khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế; Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng các công cụ phân tích, thống kê, số hóa và xử lý dữ liệu công nghệ trên địa bàn tỉnh; quản trị giao dịch và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia của thị trường khoa học và công nghệ.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang