Yên Bái: Xây dựng, duy trì TCVN ISO 9001:2015 tại 217 cơ quan hành chính

author 06:52 27/09/2020

(VietQ.vn) - Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở KH&CN Yên Bái hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 217 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Sở KH&CN Yên Bái vừa có báo cáo về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trong 9 tháng năm 2020. Cụ thể, trong 9 tháng năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số văn bản: Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 về việc phê duyệt kinh phí áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 năm 2020; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 12/3/2020 thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 về việc phê duyệt kinh phí hoạt động KH&CN tỉnh Yên Bái, năm 2020; Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 18/5/2020 triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 12/6/2020 thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 về phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2020- 2025...

Ảnh minh họa 

Công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN tại Yên Bái thời gian qua cũng có nhiều nét nổi bật, từ đầu năm đến nay đã tổ chức đôn đốc các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 25 nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp từ các năm trước sang năm 2020 (lĩnh vực nông lâm nghiệp: 15 nhiệm vụ; lĩnh vực khoa học và xã hội: 02 nhiệm vụ; lĩnh vực công nghệ thông tin: 02 nhiệm vụ; lĩnh vực sở hữu trí tuệ: 06 nhiệm vụ) đảm bảo tiến độ và nội dung đề ra.

Hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng triển khai thực hiện 12 nhiệm vụ KH&CN mới đợt 1 và đợt 2 năm 2020 (lĩnh vực sở hữu trí tuệ: 04 nhiệm vụ; lĩnh vực nông lâm nghiệp: 06 nhiệm vụ; lĩnh vực công nghệ thông tin: 02 nhiệm vụ). Hiện tại đang tiếp tục tổ chức các Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN đợt 3, năm 2020; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra nghiệm thu tiến độ kết quả thực hiện 07 nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp sang năm 2020, qua đánh giá, các nhiệm vụ đã triển khai đảm bảo tiến độ, nội dung theo đúng thuyết minh đề ra; tổ chức 04 Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN kết thúc năm 2020 (kết quả 04 nhiệm vụ được xếp loại Đạt).

Công tác quản lý công nghệ và chuyên ngành đã đi sâu vào các lĩnh vực khởi nghiệp, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân. Đã phối hợp với Văn phòng Đề án 844 (Bộ KH&CN) và Công ty TNHH Đào tạo và Truyền thông BAV cùng UBND các huyện, thị xã tổ chức 06 Hội nghị tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 tại Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Thị xã Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Lục Yên, Văn Yên với sự tham gia của 350 học viên là các đoàn viên thanh niên; hướng dẫn 09 tổ chức cá nhân đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; tổ chức 04 Hội nghị tập huấn xây dựng, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương; 01 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn bức xạ và tập huấn nghiệp vụ, cấp Giấy chứng nhận an toàn bức xạ cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách an toàn bức xạ của các cơ sở X - quang trên địa bàn tỉnh;

Tham gia ý kiến thẩm định dự án đầu tư bằng văn bản 35 hồ sơ dự án đầu tư đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và tiến độ; tham gia ý kiến góp ý 18 dự thảo gồm luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác; thẩm định, cấp và gia hạn 08 giấy phép tiến hành công việc bức xạ; cấp 03 chứng chỉ nhân viên bức xạ; thẩm định và phê duyệt 04 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở; tổ chức 24 Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh để xem xét, đối với 62 hồ sơ thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Kết quả 28 sáng kiến được Hội đồng nhất trí đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận; cấp 05 Giấy chứng nhận đăng ký lưu giữ kết quả nhiệm vụ KH&CN; biên tập, cập nhật thông tin lên trang Thông tin KH&CN của Sở (35 tin bài và 18 văn bản điều hành); hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả cho 91 hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công.

Công tác thanh tra trong lĩnh vực KH&CN được xây dựng và thực hiện linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng và ban hành kế hoạch thanh tra trong lĩnh vực KH&CN năm 2020. Theo đó trong quý I/2020 tiến hành 01 cuộc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành các thủ tục tạm hoãn cuộc thanh tra nói trên; căn cứ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc triển khai công việc trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19, Thanh tra Sở đã rà soát, tham mưu cắt giảm 03/04 cuộc Thanh tra trong năm 2020.

Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng tập trung tuyên truyền, hướng về cơ sở, đảm bảo quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức 10 khóa đào tạo và tập huấn duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) ISO 9001:2015 đối với 35 cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái, 9 huyện thị và 173 các xã, phường, trị trấn với tổng số hơn 600 người tham gia; phối hợp với Công ty TNHH KH&CN Việt xây dựng mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với 07 UBND huyện, thị theo chỉ đạo của UBND tỉnh; hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 217 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Hỗ trợ xây dựng tích hợp công cụ nâng cao năng suất chất lượng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013-2020 (đã lựa chọn được 04 doanh nghiệp để triển khai thực hiện); thực hiện giám sát kiểm định đối với 03 cột đo xăng dầu lắp mới và sửa chữa 18 cột đo xăng dầu; tổ chức đoàn kiểm tra chất lượng, ghi nhãn hàng hóa thiết bị điện và điện tử lưu thông trên thị trường của tỉnh, đến thời điểm báo cáo đã kiểm tra được 14/15 cơ sở (01 cơ sở không kiểm tra do đã tạm dừng kinh doanh), đạt 100% kế hoạch.

Qua kiểm tra 14/14 kinh doanh đã cơ bản chấp hành các quy định về chất lượng và ghi nhãn hàng hóa theo quy định; tổ chức kiểm tra công tác quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Suối Giàng - Yên Bái đối với sản phẩm chè của xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Kết quả đã kiểm tra đối với 02 đơn vị sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Suối Giàng - Yên Bái, lấy mẫu thử nghiệm theo quy định và khảo sát một số cơ sở sản xuất chè của xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn theo kế hoạch đã phê duyệt. Các đơn vị được kiểm tra đã chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Suối Giàng – Yên Bái; tổ chức đoàn kiểm tra chất lượng, ghi nhãn hàng hóa thiết bị điện và điện tử lưu thông trên thị trường tỉnh, đến thời điểm báo cáo đã kiểm tra được 06/15 đơn vị; cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ cho 03 doanh nghiệp.

Ngoài ra, hoạt động dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã bám sát kế hoạch nhiệm vụ năm 2020, trong 9 tháng đầu năm đã kiểm định cho 984 phương tiện đo (PTĐ), cấp chứng chỉ kiểm định cho 959 PTĐ các loại; đo đánh giá an toàn bức xạ phòng đặt máy X quang tổng số: 14 phòng; kiểm định đối chứng công tơ điện: 3.023 PTĐ, cấp chứng chỉ kiểm định cho: 2.891 PTĐ; tổ chức sản xuất 1.009 chai giống nấm cấp II và 1.763 túi giống nấm cấp III các loại. Trong đó xuất bán 1.294 túi giống nấm cấp III các loại cho hộ dân. Sản xuất và cung ứng 543 lít chế phẩm EM2 ra thị trường.

Bảo Linh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang