Điểm danh 10 điểm Wi-Fi miễn phí quanh hồ Hoàn Kiếm dịp 2/9

author 06:32 31/08/2016

Đại diện VNPT Hà Nội cho biết sẽ đảm bảo hoàn thành lắp đặt, đưa vào sử dụng đúng tiến độ 18 trạm tại 10 điểm truy cập Wi-Fi miễn phí xung quanh hồ Hoàn Kiếm...

VNPT Hà Nội cho biết, tính đến 28/8/2016, đã lắp đặt thử nghiệm được 7/18 trạm phát Wi-Fi miễn phí tại 10 điểm quanh hồ Hoàn Kiếm thuộc giai đoạn 1.

Như PV đã thông tin, Hà Ni đã lên kế hoch trin khai lp đặt h thng các trm phát Wi-Fi min phí ti các tuyến ph xung quanh khu vc h Hoàn Kiếm và ph cn để phc v nhu cu ca người dân và khách du lch.

Trong thông tin tr li báo chí mi đây,  đại din lãnh đạo VNPT Hà Ni cho biết, theo t trình s 41 ngày 23/8/2016 ca S Du lch trình UBND thành ph Hà Ni, VNPT Hà Ni được giao nhim v t chc trin khai lp đặt h thng Wi-Fi min phí khu vc quanh h Hoàn Kiếm theo 2 giai đon.

Trong đó, vi giai đon 1, VNPT s trin khai lp đặt và đưa vào sdng trước ngày 1/9 ti 18 trm phát Wi-Fi min phí ti 10 đim: Toà nhà S Ngoi v Hà Ni; Bưu đin Hà Ni; Cc Qun lý th trường; Xưởng phim truyn hình Hà Ni; Nhà 7 tng s 45 Hàng Du; Nhà 3 tng đầu ph Lò Sũ; BTS toà nhà s 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng; Toà nhà Hng Vân-Long Vân; Trung tâm văn hoá H Gươm; và Toà nhà Công an qun Hoàn Kiếm.

Đối vi giai đon 2, VNPT Hà Ni s lp đặt, đưa vào s dng 13 trm phát ti 11 đim xong trước ngày 20/9/2016 và kho sát b sung lp thêm ti khu vc ph Cu G theo chđạo ca Ch tch UBND thành ph Hà Ni. C th, các đim phát Wi-Fi min phí được trin khai lp đặt trong giai đon 2 gm: Toà nhà UBND TP Hà Ni; Trung tâm CNTT Hà Ni; Ngã 3 ph Lý Thái T - Lê Thch - Đin lc Hà Ni; S Văn hoá Th thao Hà Ni; Nhà hát múa ri Thăng Long; Toà nhà Hapro; Toà nhà Bo Vit; Chi nhánh ANZ; Nhà hàng Lc Thu; Khách sn Apricot Hàng Trng.

Đại din lãnh đạo VNPT Hà Ni cho biết, hin đơn vđã chun b ti kho Đinh Tiên Hoàng 31 b thiết b phát sóng để sn sàng lp đặt, các tuyến truyn dn quang đã có sn để phc v cp tín hiu. Tính đến ngày 28/8/2016, đã lp đặt th nghim được 7 trm phát.

“Trong quá trình lp đặt, VNPT Hà Ni được s quan tâm chđạo sát sao ca UBND, Công an Qun Hoàn Kiếm cùng các phường s ti nhưng cũng gp không ít khó khăn khi tiếp xúc đàm phán v trí lp đặt theo kế hoch đối vi các toà nhà thuc din bo tn di tích văn hoá hoc đơn v qun lý toà nhà không cho phép lp đặt, ví d như ti Toà nhà Bo Vit”, đại din lãnh đạo VNPT chia s.

Tr li v tiến độ trin khai lp đặt các trm phát Wi-Fi min phí khu vc quanh H Gươm, đại din VNPT Hà Ni khng định, vi kế hoch lp đặt th nghim ca S Du lch Hà Ni trình UBND TP Hà Ni ti giai đon 1, VNPT Hà Ni s c gng khc phc khó khăn, kp thi lp đặt đúng tiến độ quy định ti 10 đim quan trng để phc v th nghim nhân dân trong dp Quc khánh 2/9 sp ti.

Mi đây, UBND thành ph Hà Ni đã phê duyt kế hoch t chc thí đim không gian đi b khu vc h Hoàn Kiếm và ph cn t 19h th sáu đến 24h ch nht hàng tun, bt đầu t ngày 1/9/2016. Cùng vi kế hoch này, theo nhn định ca lãnh đạo VNPT Hà Ni, vic thành ph trin khai lp đặt và cung cp Wi-Fi min phí sđáp ng nhu cu truy nhp Internet thiết yếu ca người dân Thđô, du khách trong và ngoài nước cũng d dàng hơn trong vic tra cu, tìm kiếm các thông tin cn thiết khi đến Hà Ni nói chung và tuyến phđi b khu vc H Hoàn Kiếm nói riêng. Qua đó, góp phnđẩy mnh các hot động dch v, thương mi cho các doanh nghip và h cá th trên địa bàn. Đồng thi, đây cũng là mt hot động hưởng ng “Chương trình Năm du lch quc gia 2016”, xây dng Thđô Hà Ni vi tiêu chí “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hin đại”.

Ngoài khu vc quanh h Hoàn Kiếm, VNPT Hà Ni đã trin khai lp đặt và phc v Wi-Fi min phí ti khu vc Chùa Hương thuc huyn MĐức. Trong thi gian ti VNPT Hà Ni đang phi hp cùng UBND qun Nam T Liêm trin khai h thng Wi-Fi min phí ti mt sđim trên địa bàn qun này.

Theo ICTnews

Như ICTnews đã thông tin, Hà Nội đã lên kế hoạch triển khai lắp đặt hệ thống các trạm phát Wi-Fi miễn phí tại các tuyến phố xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận để phục vụ nhu cầu của người dân và khách du lịch.

Trong thông tin trả lời báo chí mới đây,  đại diện lãnh đạo VNPT Hà Nội cho biết, theo tờ trình số 41 ngày 23/8/2016 của Sở Du lịch trình UBND thành phố Hà Nội, VNPT Hà Nội được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai lắp đặt hệ thống Wi-Fi miễn phí khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm theo 2 giai đoạn.

Trong đó, với giai đoạn 1, VNPT sẽ triển khai lắp đặt và đưa vào sử dụng trước ngày 1/9 tới 18 trạm phát Wi-Fi miễn phí tại 10 điểm: Toà nhà Sở Ngoại vụ Hà Nội; Bưu điện Hà Nội; Cục Quản lý thị trường; Xưởng phim truyền hình Hà Nội; Nhà 7 tầng số 45 Hàng Dầu; Nhà 3 tầng đầu phố Lò Sũ; BTS toà nhà số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng; Toà nhà Hồng Vân-Long Vân; Trung tâm văn hoá Hồ Gươm; và Toà nhà Công an quận Hoàn Kiếm.

 
 

 

Đối với giai đoạn 2, VNPT Hà Nội sẽ lắp đặt, đưa vào sử dụng 13 trạm phát tại 11 điểm xong trước ngày 20/9/2016 và khảo sát bổ sung lắp thêm tại khu vực phố Cầu Gỗ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Cụ thể, các điểm phát Wi-Fi miễn phí được triển khai lắp đặt trong giai đoạn 2 gồm: Toà nhà UBND TP Hà Nội; Trung tâm CNTT Hà Nội; Ngã 3 phố Lý Thái Tổ - Lê Thạch - Điện lực Hà Nội; Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội; Nhà hát múa rối Thăng Long; Toà nhà Hapro; Toà nhà Bảo Việt; Chi nhánh ANZ; Nhà hàng Lục Thuỷ; Khách sạn Apricot Hàng Trống.

Đại diện lãnh đạo VNPT Hà Nội cho biết, hiện đơn vị đã chuẩn bị tại kho Đinh Tiên Hoàng 31 bộ thiết bị phát sóng để sẵn sàng lắp đặt, các tuyến truyền dẫn quang đã có sẵn để phục vụ cấp tín hiệu. Tính đến ngày 28/8/2016, đã lắp đặt thử nghiệm được 7 trạm phát.

 
 

“Trong quá trình lắp đặt, VNPT Hà Nội được sử quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND, Công an Quận Hoàn Kiếm cùng các phường sở tại nhưng cũng gặp không ít khó khăn khi tiếp xúc đàm phán vị trí lắp đặt theo kế hoạch đối với các toà nhà thuộc diện bảo tồn di tích văn hoá hoặc đơn vị quản lý toà nhà không cho phép lắp đặt, ví dụ như tại Toà nhà Bảo Việt”, đại diện lãnh đạo VNPT chia sẻ.

Trả lời về tiến độ triển khai lắp đặt các trạm phát Wi-Fi miễn phí khu vực quanh Hồ Gươm, đại diện VNPT Hà Nội khẳng định, với kế hoạch lắp đặt thử nghiệm của Sở Du lịch Hà Nội trình UBND TP Hà Nội tại giai đoạn 1, VNPT Hà Nội sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, kịp thời lắp đặt đúng tiến độ quy định tại 10 điểm quan trọng để phục vụ thử nghiệm nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận từ 19h thứ sáu đến 24h chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 1/9/2016. Cùng với kế hoạch này, theo nhận định của lãnh đạo VNPT Hà Nội, việc thành phố triển khai lắp đặt và cung cấp Wi-Fi miễn phí sẽ đáp ứng nhu cầu truy nhập Internet thiết yếu của người dân Thủ đô, du khách trong và ngoài nước cũng dễ dàng hơn trong việc tra cứu, tìm kiếm các thông tin cần thiết khi đến Hà Nội nói chung và tuyến phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm nói riêng. Qua đó, góp phần đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, thương mại cho các doanh nghiệp và hộ cá thể trên địa bàn. Đồng thời, đây cũng là một hoạt động hưởng ứng “Chương trình Năm du lịch quốc gia 2016”, xây dựng Thủ đô Hà Nội với tiêu chí “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Ngoài khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, VNPT Hà Nội đã triển khai lắp đặt và phục vụ Wi-Fi miễn phí tại khu vực Chùa Hương thuộc huyện Mỹ Đức. Trong thời gian tới VNPT Hà Nội đang phối hợp cùng UBND quận Nam Từ Liêm triển khai hệ thống Wi-Fi miễn phí tại một số điểm trên địa bàn quận này.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang