video hot

Vai trò thiết yếu của đo lường với sự phát triển kinh tế - xã hội

15:07 16/11/2021

Vietq.vn - Trong thời đại 4.0, đo lường là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, vật tư năng lượng, bảo đảm an toàn sản xuất, bảo vệ sức khỏe và môi trường.

Sự kiện: Chuyên đề: Kết quả triển khai Đề án 996

Doãn Trung

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang