Xử lý tên doanh nghiệp vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ

author 06:51 31/10/2015

(VietQ.vn) - Trong trường hợp tên doanh nghiệp vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ (SHTT) sẽ phải thay đổi tên, buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sự kiện: Phát triển Tài sản trí tuệ

Đây là nội dung rất quan trọng trong Dự thảo thông tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp tên doanh nghiệp vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ đang được hai Bộ là Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, dự kiến ban hành trong thời gian tới.

Theo dự thảo thông tư liên tịch này các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 11 Nghị định 99/2013/NĐ-CP;2. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 14 Nghị định 99/2013/NĐ-CP.

Khi phát hiện ra các sai phạm, phải áp dụng các biện pháp buộc thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp được áp dụng khi bên bị yêu cầu xử lý vi phạm không chấm dứt hành vi sử dụng tên doanh nghiệp xâm phạm và không tiến hành thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp xâm phạm theo thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc theo thỏa thuận của của các bên.

Loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp được ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Việc tiến hành thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp phải do chủ doanh nghiệp thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh. 

tên doanh nghiệp vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ

Dự kiến tên doanh nghiệp vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ buộc phải loại bỏ

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các căn cứ: Doanh nghiệp có tên vi phạm không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi tên doanh nghiệp theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Doanh nghiệp có tên vi phạm không tiến hành thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp và không có báo cáo theo yêu cầu của Phòng đăng ký kinh doanh khi nhận được văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về sở hữu công nghiệp. 

Trước đó, vào ngày 14/9/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp trong đó quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

Tại Điều 19 của Nghị định này quy định xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trong đó nêu cụ thể:

1. Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó. Trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp.

2. Căn cứ để xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đặt tên doanh nghiệp xâm phạm quyn sở hữu công nghiệpTrường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký đi tên.

3. Chủ th quyn sở hữu công nghiệp có quyền đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay đi tên gọi cho phù hợp. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có nghĩa vụ cung cấp cho Phòng Đăng ký kinh doanh các tài liệu cần thiết theo quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu doanh nghiệp xâm phạm đi tên doanh nghiệp khi nhận được thông báo của chủ thể quyền sở hữu công nghivề việc quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm. Kèm theo thông báo của ch thể quyền sở hữu công nghiệp phải có:

a) Bản sao hợp lệ văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng tên doanh nghiệp  xâm phạm quyền sở hu công nghiệp;

b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dn địa lý; bản trích lục Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu, chỉ dn địa lý được bảo hộ do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp; bản sao hp lệ Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp.

5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cu doanh nghiệp có tên xâm phạm đổi tên doanh nghiệp và tiến hành thủ tục thay đổi tên trong thời hạn 02 tháng, kể từ ngày ra Thông báo. Sau thời hạn trên, nếu doanh nghiệp không thay đổi tên theo yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

6. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, theo đó áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi tên doanh nghiệp hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không thực hiện trong thời hạn do pháp luật quy định thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp báo cáo giải trình theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không báo cáo, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp.

Tại khoản 7 của điều 19 này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết về quy định xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Nguyễn Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang