Bộ trưởng KH&CN trực tiếp phê duyệt kinh phí đề tài quốc gia

author 07:35 24/01/2014

(VietQ.vn) - Căn cứ vào kết quả làm việc của Hội đồng thẩm định, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, phê duyệt kinh phí nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Bộ KH&CN đang lấy ý kiến Dự thảo về quản lý các nhiệm vụ KH&CN  độc lập cấp quốc gia.

Theo đó, đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp quốc gia phải đưa ra luận cứ khoa học cho việc giải quyết vấn đề thực tiễn phục vụ hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng an sinh xã hội và pháp luật của Nhà nước; Phải tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới có giá trị ứng dụng cao, sản phẩm có tiềm năng thay thế hàng nhập khẩu, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả; có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực hoặc quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Quân

Bộ trưởng Nguyễn Quân

Với dự án thử nghiệm thì phải là kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN đã được hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng hoặc kết quả khai thác sáng chế, hoặc kết quả nghiên cứu khoa học ở nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận; Công nghệ hoặc sản phẩm tạo ra có tính mới, tính tiên tiến so với công nghệ hiện có ở Việt Nam, có khả năng thay thế nhập khẩu; có khả năng áp dụng rộng rãi để tạo ngành nghề mới, tăng thu nhập cho cộng đồng.

Thông tin về Danh mục các nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia đưa ra tuyển chọn, giao trực tiếp và trúng tuyển được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (http://www.most.gov.vn) và trên Báo Khoa học và Phát triển.

Việc thông tin tuyên truyền thực hiện theo các quy định của Luật KH&CN và Luật Báo chí. Các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là bộ, ngành, địa phương) đặt hàng và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ từ nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia, các tổ chức chủ trì nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia có trách nhiệm tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhiệm vụ.

Trên cơ sở đề xuất đặt hàng của bộ, ngành, địa phương, yêu cầu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KH&CN quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xác định nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia .

Đơn vị quản lý nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia có trách nhiệm xử lý danh mục đề xuất đặt hàng để lập danh mục sơ bộ, đưa ra Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia (sau đây viết tắt là Hội đồng xác định nhiệm vụ) xem xét.

Căn cứ vào kết quả thẩm định, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, phê duyệt danh mục các đề tài, đề án, dự án SXTN để đưa ra tuyển chọn hoặc giao trực tiếp cho tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện.

Việc thẩm định các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thông qua Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập. Trình tự, thủ tục thẩm định các nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia được thực hiện theo quy định về thẩm định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Đơn vị quản lý nhiệm vụ và Đơn vị quản lý kinh phí thuộc Bộ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền cho Thủ trưởng Đơn vị quản lý nhiệm vụ xem xét, quyết định điều chỉnh về nội dung, tiến độ thực hiện, dự toán kinh phí trong tổng dự toán đã được phê duyệt đối với các nội dung chi không được giao khoán và các nội dung khác thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trên cơ sở văn bản đề xuất của Tổ chức chủ trì.

Kinh phí quản lý các nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia được lấy từ ngân sách sự nghiệp KH&CN và được cân đối về Bộ Khoa học và Công nghệ để giao cho Đơn vị quản lý nhiệm vụ chi cho các hoạt động quản lý.

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia từ ngân sách sự nghiệp KH&CN được cân đối và phân bổ về Bộ Khoa học và Công nghệ để giao cho Tổ chức chủ trì chi cho thực hiện các nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia.

Mai Phương

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang