Nam Định: Đưa hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 vào hoạt động giáo dục

author 06:17 26/01/2022

(VietQ.vn) - Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định đã ban hành kế hoạch “Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động cơ quan năm 2022”.

Với mục tiêu góp phần nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở và cán bộ, công chức cơ quan Sở Giáo dục trong hoạt động duy trì và cải tiến, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời duy trì hiệu lực, hiệu quả và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022.

Đồng thời thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và duy trì việc áp dụng ISO vào hoạt động chuyên môn của đơn vị. Ban Chỉ đạo ISO của Sở hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 toàn cơ quan.

Trên cơ sở mục đích, yêu cầu đề ra, một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện việc duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 cơ quan Sở năm 2022 với một số nội dung cụ thể: Thứ nhất là xây dựng kế hoạch, duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và Xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng sẽ thực hiện từ tháng 1/ 2022.

Thứ hai là thông báo rà soát, xây dựng mới, chỉnh sửa, bổ sung các quy trình ISO sẽ thực hiện từ tháng 02/2022. Đào tạo, tập huấn nội bộ về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho công chức cơ quan Sở thực hiện từ tháng 4/ 2022.

Thứ ba là đánh giá nội bộ Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO và thực hiện các biện pháp khắc phục và cải tiến từ tháng 8/2022. Báo cáo thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022 sẽ tiến hành thực hiện vào tháng 12/ 2022.

Thông qua đó, Ban chỉ đạo ISO cơ quan Sở có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 của cơ quan Sở. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở và các cấp theo quy định.

Các đơn vị thuộc Sở này có trách nhiệm xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng, đánh giá việc thực hiện mục tiêu chất lượng. Xây dựng mới, chỉnh sửa, cải tiến các quy trình tác nghiệp và nội bộ liên quan đến việc giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Có trách nhiệm duy trì, áp dụng, cải tiến các quy trình chung và quy trình tác nghiệp của đơn vị.

Linh Nhi

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang