Yên Bái: Đưa khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng KT-XH

author 19:08 22/12/2022

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 210/KH-UBND về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là đến năm 2030, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được phát triển cơ bản vững chắc, thực sự trở thành động lực tăng trưởng, góp phần đưa Yên Bái nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; góp phần phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, con người, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức trung bình khá của cả nước; trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt mức trên trung bình của cả nước; một số lĩnh vực khoa học và công nghệ đạt trình độ khá của cả nước.

Mục tiêu cụ thể: Nâng cao đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh, hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, tổ chức trong doanh nghiệp.

Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ở mức 45 - 50% vào năm 2030; Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng phát triển công nghiệp mũi nhọn, trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo, góp phần quan trọng vào cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại; tham gia tích cực, hiệu quả và tận dụng lợi thế thương mại, cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đến năm 2030, tỉ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 30%; Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần quan trọng trong phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển tỉnh Yên Bái theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

 Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tập trung phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bao trùm, bảo đảm quốc phòng, an ninh. (ảnh minh họa) 

Đến năm 2025, đầu tư cho khoa học và công nghệ chiếm 0,6% - 0,8% tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2030, đầu tư cho khoa học và công nghệ chiếm 0,8 - 1% tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh; Đến năm 2030, số doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng hai lần so với năm 2020; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 40% trong tổng số doanh nghiệp. Số đơn đăng ký và số văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được cấp đến năm 2030 tăng 2,5 lần so với giai đoạn 2010 - 2020.

Theo kế hoạch, UBND cũng đưa ra một số định hướng lớn như: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tập trung phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bao trùm, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Đổi mới, hoàn thiện quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và phát triển thị trường khoa học và công nghệ; định hướng trong phát triển nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học tự nhiên.

Định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo - tự động hóa, công nghệ phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, công nghệ năng lượng, công nghệ môi trường, công nghệ xây dựng, giao thông và hạ tầng tiên tiến, thông minh. Định hướng hoạt động đổi mới sáng tạo trong ngành nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông, dịch vụ.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới, như: Đổi mới cơ chế hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo của tỉnh; Thu hút, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Phát triển các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và các tổ chức khoa học công nghệ khác trên địa bàn tỉnh trở thành các chủ thể nghiên cứu mạnh;

Phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có trình độ, năng lực sáng tạo cao; Phát triển và khai thác có hiệu quả hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; Đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Tăng cường các hoạt động tôn vinh, truyền thông, nâng cao nhận thức về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang