HĐQT có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông

author 22:18 18/05/2016

(VietQ.vn) - Hội đồng Quản trị (HĐQT) được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Ngân hàng.

Theo quy định, trong trường hợp quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Ngân hàng gây thiệt hại cho Ngân hàng thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Ngân hàng; Thành viên phản đối thông qua quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Cổ đông sở hữu cổ phần của Ngân hàng liên tục trong thời hạn ít nhất 01 (một) năm có quyền yêu cầu HĐQT đình chỉ thực hiện quyết định nói trên.

Thành viên HĐQT có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân khi tham gia biểu quyết cho một nghị quyết HĐQT vi phạm nghị quyết ĐHCĐ.
 
Ở câu chuyện Eximbank việc HĐQT không tiến hành các thủ tục để bầu bổ sung như nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 12/2015 và công bố sẽ đưa nội dung bầu bổ sung vào chương trình Đại hội là vi phạm Nghị quyết ĐHCĐ tháng 12/2015. Bởi ngày 15/12/2015, ĐHĐCĐ đã ra nghị quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) là 11 thành viên và quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT và BKS Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) ngày 19/11/2015 (Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015).
 
HĐQT được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định của ngân hàng

Điều VII của Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT và BKS Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) ghi rõ:“Trường hợp số lượng thành viên trúng cử ít hơn số lượng dự kiến, nhưng không thấp hơn 2/3 số lượng cần bầu và theo cơ cấu như qui định thì Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua mà không cần bầu bổ sung tại Đại hội này. Ngân hàng sẽ tiến hành bầu bổ sung cho đủ số lượng thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất”.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015, số lượng thành viên HĐQT trúng cử là 9 thành viên, vẫn còn ít hơn số lượng thành viên được ĐHĐCĐ phê chuẩn là 2 thành viên. Do đó, Eximbank và cụ thể là HĐQT Eximbank có nghĩa vụ phải tiến hành bầu bổ sung trong kỳ đại hội này. Nếu làm đúng qui định, thì HĐQT phải tích cực thực hiện các thủ tục này trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ năm 2016, bao gồm cả việc gửi danh sách đề cử của cổ đông lên cho NHNN phê duyệt, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015. Việc HĐQT không tiến hành các thủ tục để bầu bổ sung và đưa nội dung bầu bổ sung vào chương trình Đại hội là vi phạm nghị quyết ĐHCĐ tháng 12/2015.

Việc HĐQT tự ý không tuân thủ nghị quyết ĐHCĐ cần sự tham gia của các cơ quan chức năng để đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ pháp luật của thị trường.

LS Vũ Hữu Thức
Đoàn Luật sư Hà Nội

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp

Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang