Xác định tài sản trí tuệ của đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học

author 06:50 25/12/2015

(VietQ.vn) - Tài sản trí tuệ là kết quả của nghiên cứu, đề tài hoặc dự án KHCN cần được ghi nhận và xác lập quyền sở hữu một cách kịp thời và đầy đủ.

Sự kiện: Phát triển Tài sản trí tuệ

Các tài sản trí tuệ của đề tài, dự án

Các kết quả nghiên cứu của một đề tài, dự án hoặc nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) dưới dạng hữu hình như các sản phẩm, nguyên mẫu chế thử, thiết bị, dụng cụ chế thử… và dưới dạng vô hình bao gồm các thông tin mới, có giá trị sử dụng, khai thác nhất định trong các hoạt động kinh tế, xã hội, gọi là các tài sản trí tuệ của đề tài, dự án. Các tài sản trí tuệ này cần được ghi nhận và xác lập quyền sở hữu một cách kịp thời và đầy đủ như một dòng hàng đối lưu với dòng tiền đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).

Tài sản trí tuệ là của đề tài, dự án, nghiên cứu KHCN bao gồm tài sản trí tuệ hữu hình và tài sản trí tuệ vô hình

Tài sản trí tuệ là của đề tài, dự án, nghiên cứu KHCN bao gồm tài sản trí tuệ hữu hình và tài sản trí tuệ vô hình

Các tài sản trí tuệ này thường phát sinh một cách tuần tự trong tiến trình triển khai đề tài, dự án, được thể hiện trong nhưng không chỉ giới hạn ở nội dung của Báo cáo toàn văn và Tóm tắt đề tài, dự án mà còn bao gồm:

+ Các dạng tài sản trí tuệ được thể hiện hay mô tả dưới các hình thức: tác phẩm văn học, tác phẩm khoa học, tác phẩm nghệ thuật, bản ghi âm, bản ghi hình, chương trình phát sóng, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, giống cây trồng mới… có khả năng bảo hộ theo pháp luật sở hữu trí tuệ, hoặc theo cơ chế đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo cơ chế tự xác lập quyền khi thỏa các điều kiện luật định;

+ Các thông tin không tiết lộ (cần được giữ kín trong một khoảng thời gian cần thiết) như: thông tin có liên quan đến an ninh hoặc quốc phòng, thông tin có tính nhạy cảm đối với dư luận xã hội…

Ghi nhận tài sản trí tuệ phát sinh trong tiến trình thực hiện đề tài, dự án

Trong Đề cương nghiên cứu gởi đến (các) Cơ quan cấp kinh phí nghiên cứu (hoặc từ Ngân sách, hoặc từ một hay các nguồn đầu tư khác), đơn vị chủ trì và Chủ nhiệm đề tài, dự án cần liệt kê các đối tượng sở hữu tài sản trí tuệ đã hình thành và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng hay phát triển tiếp trong quá trình thực hiện đề tài, dự án (nếu có), để phân định với các đối tượng sở hữu trí tuệ mới phát sinh kể từ khi có dòng đầu tư từ các bên cấp kinh phí nghiên cứu.

Cần ghi nhận các tài sản trí tuệ phát sinh xuyên suốt tiến trình thực hiện đề tài, dự án KHCN

Cần ghi nhận các tài sản trí tuệ phát sinh xuyên suốt tiến trình thực hiện đề tài, dự án KHCN

Sau khi đề tài, dự án đã được duyệt và cấp kinh phí thực hiện, Chủ nhiệm đề tài và nhóm thực hiện có nghĩa vụ ghi nhận đầy đủ và kịp thời mọi đối tượng sở hữu tài sản trí tuệ phát sinh trong tiến trình triển khai (nếu có) như sau:

 − Tên, nội dung chi tiết của mỗi đối tượng sở hữu tài sản trí tuệ;

− Đề xuất về tỷ lệ sở hữu của đối tượng sở hữu tài sản trí tuệ đó, dựa trên cơ sở sự đóng góp về trí tuệ hoặc phương tiện, kinh phí của các bên tham gia và/hoặc khả năng khai thác tốt nhất hiệu quả của đối tượng sở hữu trí tuệ đó.

Các đối tượng tài sản trí tuệ mới phát sinh trong tiến trình triển khai phải được thông tin về (các) Cơ quan cấp kinh phí nghiên cứu để xử lý và hỗ trợ các biện pháp xác lập kịp thời quyền sở hữu theo đúng quy định của pháp luật, nhằm hạn chế khả năng bỏ sót hoặc thất thoát tài sản trí tuệ của đề tài, dự án và giúp đánh giá đầy đủ, chính xác hơn thành quả nghiên cứu, triển khai của Chủ nhiệm và nhóm thực hiện đề tài, dự án.

Nội dung quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ của đề tài, dự án bao hàm quyền nhân thân và quyền tài sản

Nội dung quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ của đề tài, dự án bao hàm quyền nhân thân và quyền tài sản

Các thông tin không tiết lộ phát sinh trong tiến trình triển khai đề tài, dự án cũng phải được ghi nhận và thông báo về (các) Cơ quan cấp kinh phí nghiên cứu để phân loại và xử lý.

Quyền sở hữu đối với các tài sản trí tuệ của đề tài, dự án

Quyền sở hữu đối với các tài sản trí tuệ của một đề tài, dự án bao gồm:

+ Quyền sở hữu đối với tổng thể kết quả triển khai đề tài, dự án thể hiện tập trung trong Báo cáo Toàn văn và Tóm tắt đề tài, dự án, với tư cách là hai tác phẩm được bảo hộ theo pháp luật về quyền tác giả;

+ Quyền sở hữu đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ khác phát sinh trong tiến trình triển khai đề tài, dự án và thỏa mãn các tiêu chuẩn bảo hộ tương ứng theo Luật Sở hữu tài sản trí tuệ;

+ Quyền công bố, quyền sử dụng các thông tin không tiết lộ phát sinh trong tiến trình triển khai đề tài, dự án.

Nội dung quyền sở hữu đối với các tài sản trí tuệ nêu trên bao hàm quyền nhân thân và quyền tài sản theo các quy định liên quan của pháp luật dân sự và Luật Sở hữu trí tuệ. Đối với các thông tin mới và có giá trị nhưng không phải là thông tin không tiết lộ và cũng không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan, các bên tham gia triển khai đề tài, dự án đều có quyền công bố, sử dụng và khai thác.

Thanh Huyền

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang