Tăng cường hình thức tuyên truyền BHXH dựa trên nền tảng công nghệ

author 10:47 23/11/2019

(VietQ.vn) - Đó là một trong những nội dung quan trọng thuộc Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội vừa được Chính phủ phê duyệt...

Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền

Theo Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội vừa được Chính phủ phê duyệt, tháng 5 là thời điểm được chọn để triển khai Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Qua đó, thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách bảo hiểm xã hội.

Mục tiêu tổng quát của đề án hướng tới đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền; hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách BHXH nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách BHXH hướng đến BHXH toàn dân. 

Đề án cũng đề ra những mục tiêu cụ thể. Như về đối tượng được tuyên truyền, đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền về những nội dung cải cách của chính sách BHXH. Đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chính sách BHXH mới. Đến năm 2025, phấn đấu 100% nội dung tuyên truyền phù hợp với định hướng cải cách chính sách BHXH theo từng giai đoạn.

Tăng cường hình thức tuyên truyền BHXH dựa trên nền tảng công nghệ. 

Đặc biệt, tăng cường hình thức tuyên truyền hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ (mạng xã hội; đoạn phim ngắn...).

Đề án cũng nhấn mạnh tới sự kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền thường xuyên với tuyên truyền theo chiến dịch. Ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách BHXH.

Việc đổi mới nội dung tuyên truyền sẽ chuyển từ chú trọng tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật sang tuyên truyền về lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách của chính sách BHXH. Từ đó tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện chính sách BHXH.

Tăng cường cách tiếp cận tuyên truyền BHXH dựa trên nền tảng công nghệ song song với hình thức tuyên truyền miệng, trực tiếp. Phối hợp đồng bộ các hình thức tuyên truyền trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

Phương pháp tuyên truyền BHXH kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền thường xuyên và tuyên truyền theo chiến dịch. Ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách BHXH. Tăng cường phương pháp tuyên truyền đa chiều, kết hợp, dựa trên bằng chứng thay vì một chiều, đơn lẻ.

Tháng 5 hàng năm là tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

 Tháng 5 hàng năm là tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.

Tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Đề án của Chính phủ nêu rõ, đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH là chủ trương nhất quán cả trước mắt và lâu dài bảo đảm nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách BHXH (Nghị quyết số 28-NQ/TW).

Công tác tuyên truyền BHXH phải làm cho đối tượng được tuyên truyền hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH. Từ đó, tạo sự đồng thuận, thay đổi hành vi nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH.

Hoạt động tuyên truyền BHXH phải lấy đối tượng được tuyên truyền làm trung tâm; chú trọng đối tượng là cán bộ, đảng viên. Trong nhóm đối tượng được tuyên truyền là nhân dân, đặc biệt chú trọng lao động là nông dân, khu vực phi chính thức.

Cần xác định tuyên truyền BHXH là một loại dịch vụ. Do đó, phải từng bước thay đổi phương thức tuyên truyền theo cơ chế cung cấp dịch vụ, thay vì hoạt động mang tính hành chính nhà nước.

Cần chú trọng tuyên truyền theo chiến dịch. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền; tăng cường sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện, áp dụng công nghệ cao, mạng xã hội vào công tác tuyên truyền BHXH.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội đối với công tác tuyên truyền BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò quan trọng, ý nghĩa to lớn, lợi ích lâu dài của BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời nắm vững những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH.

Tổ chức tháng vận động triển khai BHXH toàn dân hằng năm

Đề án cũng đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể. Trong đó, nhấn mạnh tới một số nội dung đáng chú ý.

Trước hết, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền BHXH.

Cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền BHXH; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH. Điều này để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH.

Tiếp đó, lấy tháng 5 là tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Hằng năm, tổ chức tháng vận động triển khai BHXH toàn dân nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH. Tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia BHXH cho người lao động.

Đề án cũng nhấn mạnh tới nâng cao chất lượng, mở rộng đội ngũ tuyên truyền viên về BHXH.

Đề án sẽ thực hiện giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền BHXH. Qua đó, xây dựng bộ chỉ số giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền BHXH theo từng giai đoạn.

Cũng với đó, tăng cường các biện pháp phòng, tránh và xử lý những khủng hoảng truyền thông về BHXH.

Đề án triển khai theo hai lộ trình. Trước hết, giai đoạn 2020 - 2025 sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH của Nghị quyết số 28-NQ/TW; tạo sự đồng thuận trong xã hội trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật BHXH.

Tiếp đó, giai đoạn 2026 - 2030 đẩy mạnh tuyên truyền nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH của Nghị quyết số 28-NQ/TW; tập trung tuyên truyền những chính sách mới về BHXH để các nhóm đối tượng hiểu đầy đủ quyền và lợi ích khi tham gia BHXH.

Mô hình quản lý tích hợp và công cụ cải tiến: Doanh nghiệp tăng năng suất đến 30%(VietQ.vn) - Việc lựa chọn hệ thống quản lý (HTQL) tích hợp và công cụ cải tiến năng suất phù hợp góp phần thúc đẩy đổi mới, hiệu quả và hiệu lực cho doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot