Hà Nội triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị

author 14:31 20/11/2017

(VietQ.vn) - Bộ Chính trị đã chấp thuận cho thành phố Hà Nội được triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận.

Ngày 20/10/2017, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, nghe báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết, trong đó, đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới. 

Bộ Chính trị khẳng định, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội đã có nhiều nỗ lực và quyết tâm cao, với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt, đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá cao, hằng năm đều tăng gấp 1,5 lần so với mức tăng bình quân cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2016 đạt gấp 1,7 lần so với năm 2011. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến nay, ngành nông nghiệp chỉ còn chiếm 3,22%. Tổng vốn đầu tư xã hội hóa giai đoạn 2011 - 2016 gấp hơn 2 lần giai đoạn 2006 - 2010. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao; hằng năm thành lập mới hàng chục nghìn doanh nghiệp. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 đạt trên 940 nghìn tỷ đồng.

Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang. Nhiều công trình, dự án kinh tế, xã hội quy mô lớn, hiện đại đã được hoàn thành. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự, an toàn giao thông, trật tự, kỷ cương đô thị được tăng cường. Nếp sống văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực.

 Hà Nội thí điểm triển khai mô hình chính quyền đô thị. Ảnh: Zing.vn

 Hà Nội thí điểm triển khai mô hình chính quyền đô thị. Ảnh: Zing.vn

Đảng bộ thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được những chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hiệu lực, liệu quả hoạt động chính quyền có chuyển biến tích cực. Nội dung, phương pháp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới. Truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm trong cấp ủy và tổ chức đảng các cấp được giữ vững và phát huy.

Tuy nhiên, Bộ Chính trị chỉ ra 6 điểm còn hạn chế, đó là kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, nhất là phát triển kinh tế tri thức và ứng dụng công nghệ cao; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững; chất lượng tăng trưởng, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội thành còn chậm so với yêu cầu. Quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự, an toàn giao thông còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn…

Thời gian tới, Bộ Chính trị yêu cầu Thành ủy Hà Nội, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh, thành ủy có liên quan tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò đầu não, đặc biệt quan trọng của Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị. Coi đây là sức mạnh, động lực tinh thần to lớn để phát triển tầm vóc Thủ đô trong thời gian tới. 

Thực hiện tốt chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại kinh tế Thủ đô, thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; phát triển đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng; đi đầu trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy mọi khả năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh doanh; phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 7,5% trở lên. Giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan chính quyền theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, đất đai, dân cư, an toàn giao thông, bảo đảm kỷ cương và văn minh đô thị. Tập trung xây dựng nền văn hóa Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, đậm đà bản sắc gắn với tiếp thu các giá trị văn hóa tiên tiến của nhân loại; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh với những giá trị nhân văn sâu sắc; để văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng của Thủ đô Hà Nội cũng như của cả nước.

Hà Nội ra chỉ thị tăng cường quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y(VietQ.vn) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y.

Tiếp tục xây dựng lực lưỡng vũ trang tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại, cùng với toàn dân giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân; bảo vệ các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, các sự kiện của quốc gia và quốc tế. Chủ động nắm và xử lý tình hình, không để bất ngờ, kiên quyết không để hình thành các hội, nhóm cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước của nhân dân ta.

Đặc biệt, Bộ Chính trị yêu cầu Đảng bộ Hà Nội chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.... củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ.

Bộ Chính trị cũng đồng ý với 5 nhóm nội dung kiến nghị, đề xuất của Thành ủy Hà Nội, giao Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc sửa đổi một số luật có liên quan và bố trí kinh phí hỗ trợ để thành phố Hà Nội thực hiện các dự án trọng điểm, quan trọng trên địa bàn.

Giao Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo sửa đổi một số nghị định có liên quan; xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù; ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về quy hoạch, kiến trúc; phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng nghề; Quy chế, cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành trong vùng Thủ đô; tăng cường phân cấp hoặc ủy quyền cho thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch và các dự án đầu tư, phê duyệt đề án vị trí việc làm.

Bộ Chính trị đồng tình để thành phố Hà Nội được triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận; tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật.

PV

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang