Lạng Sơn điều chỉnh dự án nâng cao năng suất chất lượng

author 06:52 16/04/2018

(VietQ.vn) - Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn vừa có chỉ đạo các sở ngành liên quan về việc điều chỉnh Dự án `Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Qua tìm hiểu được biết, vào cuối năm 2015, tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia Năng suất chất lượng giai đoạn 2016 – 2020. Nhằm tạo bước chuyển biến về năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp (DN) ở Lạng Sơn, từng bước cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế dựa trên cơ sở nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp. Xây dựng phong trào năng suất chất lượng thông qua việc xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng kết hợp với áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng hiện đại, đổi mới công nghệ,… Đồng thời, nâng cao nhận thức, năng lực cải tiến của các DN trên địa bàn về năng suất và chất lượng; xây dựng đội ngũ chuyên gia về năng suất chất lượng và các tổ chức đánh giá sự phù hợp để hỗ trợ các DN tham gia Dự án thực hiện các hoạt động năng suất chất lượng; ngày 29/12/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia Năng suất chất lượng giai đoạn 2016 – 2020.

 Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc tại EVN Lạng Sơn - Doanh nghiệp điển hình của tỉnh Lạng Sơn áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng.

Theo đó, trong giai đoạn 2016- 2020, sẽ tập trung xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp. Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến để nâng cao năng suất chất lượng của DN. Triển khai nhân rộng các DN điển hình về cải tiến năng suất chất lượng. Nâng cao chất lượng dịch vụ của DN. Thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng tại địa phương. Đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực của DN. Tăng cường năng lực kỹ thuật, thực hiện hệ thống quản lý đo lường thử nghiệm…

Trong giai đoạn này, chú trọng triển khai các hoạt động đào tạo tập huấn về tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp, các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng; đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ quản lý trong hoạt động dịch vụ, du lịch. Hỗ trợ hoạt động tư vấn, hướng dẫn việc xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, đánh giá sự phù hợp; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và các công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng tại DN. Tổ chức nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá và tổ chức giải thưởng chất lượng của tỉnh; hỗ trợ DN tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia; duy trì Cổng thông tin về năng suất chất lượng và duy trì kho dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực Ban điều hành dự án có trách nhiệm chủ trì triển khai nội dung dự án; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình xây dựng các dự án triển khai thực hiện; tham mưu, tổng hợp, lập kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện hàng năm cho Ban điều hành dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của dự án, kiểm tra việc thực hiện của các DN tham gia Dự án; Tổ chức hội nghị, hội thảo về năng suất chất lượng…

Mới đây, sau khi xem xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 75/TTr-SKHCN ngày 28/12/2017 về việc xin điều chỉnh một số nội dung, kinh phí của Dự án "Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020", ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã có chỉ đạo.

1. Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020" đã được triển khai thực hiện từ năm 2012, nhưng đến nay chưa được thực hiện kiểm tra, đánh giá dự án. Yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Dự án. Báo cáo đánh giá Dự án cần nêu rõ kết quả, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị; trên cơ sở đó lập Tờ trình điều chỉnh Dự án. Hoàn thành trong tháng 01/2018.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp thẩm định Báo cáo và Tờ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (bằng văn bản)...

Hồng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang