Bình Thuận: Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

author 06:47 21/06/2024

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Bình Thuận vừa chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để thực hiện Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (Uỷ ban) và các cơ quan liên quan hướng dẫn áp dụng, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, triển khai, quản lý kiểm tra và xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần thiết để phối hợp với Ủy ban khai thác, cung cấp, tra cứu thông tin trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước; Căn cứ tình hình thực tế của tỉnh rà soát, đề xuất chính sách khuyến khích, thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa từ nguồn lực của doanh nghiệp và các nguồn hỗ trợ khác, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với các Sở quản lý chuyên ngành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị căn cứ nội dung quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành, các sở quản lý chuyên ngành chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi lĩnh vực được phân công quản lý; Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo tình hình triển khai hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa gửi Sở khoa học và Công nghệ tổng hợp, cáo cáo Bộ và UBND tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, các sở quản lý ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc địa bàn quản lý; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các hiệp hội doanh nghiệp chủ động nghiên cứu nội dung Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN, thông báo, phổ biến đến các hợp tác xã, doanh nghiệp hội viên biết, thực hiện đúng theo quy định; chủ động phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, các sở quản lý chuyên ngành tổ chức triển khai hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đến các hợp tác xã, doanh nghiệp hội viên.

Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành vào ngày 28/3/2024 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2024. Thông tư quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa gồm: quản lý nhà nước đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu; quản lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm, vật mang dữ liệu; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và tổ chức triển khai, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa.

An Hạ 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang