Đồng Tháp: Đẩy mạnh chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

author 06:22 27/10/2022

(VietQ.vn) - Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là triển khai, thực hiện có hiệu quả các Chương trình tại Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đáp ứng các  yêu cầu, mục tiêu của Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2025; Xác định rõ nội dung công việc, lộ trình thực hiện, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; Việc tổ chức thực hiện bảo đảm sự đồng bộ, cụ thể, thiết thực, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan tạo bước chuyển biến tích cực góp phần nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025. 

Các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025: Ít nhất 70% mô hình triển khai trong Chương trình được các địa phương tiếp tục triển khai, nhân rộng; Ít nhất 80% mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn được triển khai trong Chương trình có sự liên kết đa ngành, liên kết theo chuỗi giá trị.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền kiến thức khoa học, kỹ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức xã hội và quảng bá thành tựu khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới;

Chủ trì chuyển giao kết quả nghiên cứu, tiến bộ kỹ thuật mới đến các tổ chức, đơn vị để xây dựng mô hình, nhiệm vụ khoa học công nghệ theo Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới tại địa  phương; Rà soát các cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; kịp thời tham mưu điều chỉnh đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, góp  phần nâng cao hiệu quả, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo, lãng phí nguồn lực; Tham mưu Kế hoạch hoặc lồng ghép các nhiệm vụ triển khai thực hiện phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp; tham mưu UBND tỉnh về phát triển cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

 Ảnh minh họa.

Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế trang trại, mô hình kinh tế chia sẻ, kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất và kinh doanh theo chuỗi giá trị; Tiếp tục thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp”, làm cơ sở nhân rộng trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện xã nông thôn mới đáp ứng các tiêu chí phòng chống thiên tai, bảo đảm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với bảo tồn làng nghề và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, tài nguyên bản địa; Đề xuất các giải pháp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển hạ tầng nông thôn bền vững, phù hợp  với điều kiện của địa phương; Nghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường nông thôn trong xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa; chú trọng đến thu gom và xử lý rác thải rắn, chất thải nhựa, nước thải sinh hoạt và làng nghề.

Xây dựng ít nhất 01 vùng sản xuất nông nghiệp thông minh, hiện đại gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ; Xây dựng một số mô hình trình diễn về nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng các thành tựu, giải pháp khoa học và công nghệ; Xây dựng nội dung và tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực nắm bắt, ứng dụng khoa học và công nghệ cho các đối tượng có liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyển giao công nghệ, nông dân và doanh nghiệp;

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới: năm 2022, tiếp tục thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ đang thực hiện; triển khai một số nhiệm vụ cấp bách do Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giao và đề xuất triển khai mới một số nhiệm vụ mang tính cấp thiết đến năm 2025. 

Năm 2023 - 2025: Đề xuất, xét chọn và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, trong đó, ưu tiên xét chọn triển khai các đề tài đề xuất của địa phương, phục vụ kịp thời nhu cầu bức thiết trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

Triển khai thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trên cơ sở bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, ưu tiên triển khai đề tài, dự án có tính khả thi cao, trực tiếp giải quyết các vấn đề cấp bách trong sản xuất, phù hợp điều kiện địa phương; ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác giống; ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới để xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác gắn với quy trình bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch.  

Nghiên cứu triển khai thử nghiệm mô hình ứng dụng công nghệ mới để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp; Tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang