Lạng Sơn: Nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp

author 06:31 18/05/2023

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa xây dựng Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là cụ thể hóa nội dung Chiến lược phát triển KHCN&ĐMST đến năm 2030 (viết tắt là Chiến lược); Quyết định số 2667/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KHCN&ĐMST đến năm 2025 phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; Xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm của các cấp, các ngành; đảm bảo triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả Chiến lược; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KHCN & ĐMST đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Về mục tiêu, Kế hoạch đề ra 8 mục tiêu. Cụ thể, thứ nhất là triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách, pháp luật về KHCN & ĐMST; Thứ hai là đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp để góp phần vào tăng trưởng kinh tế.

 Ảnh minh họa.

Thứ ba là phát triển đồng bộ, liên ngành, có trọng tâm, trọng điểm khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ; cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối, chủ trương chính sách phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế về KHCN & ĐMST.

Thứ tư là phấn đấu mức chi của Nhà nước cho KH&CN đến năm 2025 đạt 01% trong tổng chi ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh việc huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư cho KH&CN;

Thứ năm là tiếp tục đổi mới cơ chế tự chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức KH&CN công lập theo hướng tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Thứ sáu là số doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp KH&CN và số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phấn đấu tăng 1,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 10%.

Thứ bảy là tập trung nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHCN & ĐMST từ các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Triển khai ứng dụng các thành tựu của công nghệ cốt lõi thúc đẩy tiêu chuẩn, đo lường năng suất chất lượng và phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh. Chuyển đổi số các quy trình quản lý chương trình, nhiệm vụ KH&CN, tiến tới quản lý, tác nghiệp trên môi trường mạng;

Thứ tám là số chỉ dẫn địa lý được bảo hộ mới: 04; số nhãn hiệu tập thể/chứng nhận được bảo hộ mới: 10; số đơn đăng ký nhãn hiệu (thông thường) tăng trung bình 2%/năm; hỗ trợ phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đã được bảo hộ: 03.

Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp và nhiệm vụ, trong đó, triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách pháp luật nhằm khuyến khích, phát triển hoạt động KHCN & ĐMST; Hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo của tỉnh; Tham gia xây dựng năng lực công nghệ cốt lõi, thúc đẩy năng suất chất lượng, tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Đổi mới cơ chế tài chính, phương thức quản lý tài chính các chương trình, nhiệm vụ KH&CN theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế để giảm bớt thủ tục hành chính; Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN; Sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, ứng dụng năng lượng nguyên tử, bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân;

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế về KHCN & ĐMST; Chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, doanh nghiệp KHCN & ĐMST; tăng cường công tác thông tin và truyền thông về KHCN & ĐMST;

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát và thanh tra chuyên ngành việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn ngân sách nhà nước; xử lý vi phạm về đo lường đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường; sử dụng phương tiện đo, phép đo, lượng hàng hóa đóng gói sẵn, trong đó chú trọng hình thức kiểm tra đặc thù về đo lường, chất lượng, đánh giá sự phù hợp, mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang