Phú Thọ: Hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng trên nền tảng KH&CN và ĐMST

author 18:05 26/10/2021

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 4835/KH-UBND về hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch được ban hành với mục đích cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung, giải pháp tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020, Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh.

Kế hoạch số 4835/KH-UBND đã đưa ra các yêu cầu gồm: Công tác quản lý các hoạt động của kế hoạch phải đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩn, hàng hóa và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; Các nhiệm vụ của kế hoạch được triển khai theo đúng mục tiêu, nội dung, có hiệu quả thiết thực; Sử dụng kinh phí của kế hoạch đúng mục đích, có hiệu quả, không lãng phí, tuân thủ Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật.

Về các mục tiêu cụ thể của Kế hoạch cần đạt được giai đoạn 2021 – 2021 gồm: Góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân của tỉnh trên 7%/năm; Góp phần đạt mục tiêu đóng góp của khoa học công nghệ thông qua TFP đạt 42 - 45% vào tăng trưởng GRDP của tỉnh; Đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức về năng suất, chất lượng cho 1.000 lượt người, trong đó đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn 5 - 8 chuyên gia năng suất chất lượng;

Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Trường Đại học Hùng Vương. 

Hỗ trợ 100 - 150 doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, trong đó có ít nhất 03 doanh nghiệp, hợp tác xã được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm của tỉnh để chia sẻ, nhân rộng;

Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia, phấn đấu 06 - 08 doanh nghiệp tham gia và đạt giải; Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Chất lượng để mở rộng khả năng kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá; Xây dựng và tăng cường năng lực cho 01 - 02 tổ chức tư vấn hỗ trợ hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh.

Kế hoạch được phê duyệt với 05 hoạt động chủ yếu gồm: (1) Công tác truyền thông về năng suất chất lượng; (2) Các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất, chất lượng; (3) Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; (4) Đầu tư trang thiết bị, tiềm lực khoa học công nghệ và tăng cường năng lực hoạt động đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; (5) Huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện kế hoạch.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động năng suất chất lượng; hướng dẫn các đơn vị xây dựng và triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết hằng năm để thực hiện nhiệm vụ số 01, 02, 03, 04 mục III của kế hoạch, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định;

Tổ chức quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, hoạt động chung và các nhiệm vụ chuyên môn khác thuộc kế hoạch theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Phối hợp quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ thuộc Chương trình 1322 thực hiện trên địa bàn tỉnh; Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, Sở TT&TT, Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thành, thị. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch đến các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý và chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện;

Thực hiện bố trí, lồng ghép nguồn lực trong các chương trình, đề án, dự án của ngành, đơn vị với nhiệm vụ tại kế hoạch này để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; Tổng hợp nhu cầu, nội dung cần hỗ trợ về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực và địa bàn quản lý, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30 tháng 5 hằng năm để tổng hợp lựa chọn, đề xuất đưa vào kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hằng năm theo quy định.

Trước đó, hồi đầu năm 2021, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 36/QĐ/TTg Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất; xây dựng, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kế hoạch nâng cao năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân trên 7%/năm; Góp phần đạt mục tiêu đóng góp của khoa học công nghệ thông qua TFP, đóng góp khoảng 45% vào tăng trưởng kinh tế; Từ 12 đến 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; từ 3 đến 5 tập đoàn, tổng công ty triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch năng suất;

Tối thiểu 300 doanh nghiệp nhỏ và vừa của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và triển khai các dự án điểm về cải tiến năng suất, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất; Hình thành các câu lạc bộ cải tiến năng suất cho sinh viên tại ít nhất 10 trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, góp phần gắn kết hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, thực hành về năng suất với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động;

Mục tiêu đến năm 2030 góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân trên 7,5%/năm; Góp phần đạt mục tiêu đóng góp của khoa học công nghệ thông qua TFP, đóng góp khoảng 50% vào tăng trưởng kinh tế; Từ 30 đến 35 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc xây dựng và triển khai Kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 5 đến 7 tập đoàn, tổng công ty triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch năng suất.

Tối thiểu 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và triển khai các dự án điểm về cải tiến năng suất, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất; Hình thành các câu lạc bộ cải tiến năng suất cho sinh viên tại ít nhất 20 trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn kết chặt chẽ hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, thực hành về năng suất với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; cung cấp nguồn nhân lực chất luọng cao cho thị trường lao động.

Phong Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang