Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Thi đua là để đào tạo, rèn luyện và xây dựng con người mới

author 14:06 10/12/2020

(VietQ.vn) - Phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước cần cổ vũ các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng tốt các cơ hội, đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, ngày càng phát triển...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Thi đua là để đào tạo, rèn luyện và xây dựng con người mới

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác thi đua khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy các hoạt động cách mạng.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm 2015 - 2020, chúc mừng các đại biểu điển hình tiên tiến về dự Đại hội, những bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua của cả nước.

Đồng thời khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay. Những thành tích đạt được trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 5 năm qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân phát huy tài năng, trí tuệ, sáng kiến thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới cần phải hướng tới việc cổ vũ các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn thách thức, tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số, sự phát triển của các loại hình kinh doanh mới, sự thay đổi phương thức sản xuất, tiêu dùng và giao tiếp trên toàn cầu, để đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, ngày càng phát triển, phấn đấu thực hiện thành công, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm thực hiện:

Một là, phải tiếp tục quán triệt triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để công tác TĐKT thực sự là động lực, là biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác TĐKT. Đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác TĐKT của các thành viên Hội đồng TĐKT ở các cấp.

Hai là, tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của từng bộ, ban, ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua sao cho thật bổ ích, thiết thực, tránh hình thức, lối mòn, nhàm chán, tẻ nhạt.

Đối tượng thi đua cần phải rộng rãi, bảo đảm hài hòa các lợi ích: Lợi ích của người lao động, lợi ích của bộ, ban, ngành, của địa phương, cơ quan, đơn vị, lợi ích của cả xã hội. Các phong trào thi đua cần có nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ ràng để dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương. Quan tâm và cụ thể bằng các quy định về việc khen thưởng qua việc phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng những người trực tiếp lao động, sản xuất, khen thưởng theo chuyên đề. Tăng cường phát hiện các điển hình tiên tiến, động viên, khen thưởng kịp thời, khen thưởng phải phù hợp với thành tích và kết quả đạt được. Thi đua là để đào tạo, rèn luyện và xây dựng con người mới. Tránh hình thức.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua; phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chiến sĩ thi đua là những người mới, những người luôn cố gắng thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, là những người tôi trung thành của nhân dân, là những người con hiếu của Tổ quốc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị sau Đại hội này, hơn 2000 đại biểu là điển hình, Anh hùng, Chiến sĩ thi đua có mặt hôm nay tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tích cực tham gia và làm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, địa phương, đơn vị; những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt nhanh chóng được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội.

Năm là, thi đua phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với tổng kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng. Vì vậy, cần hết sức chú trọng tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất, năng lực thực tiễn, năng lực phát hiện và tổ chức thực hiện của đội ngũ thành viên Hội đồng TĐKT, cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác TĐKT. Đội ngũ những người làm công tác TĐKT cần có phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT, có bề dày kiến thức, có kinh nghiệm, gắn bó với quần chúng và phong trào thi đua, đặc biệt là cần hết sức công tâm, khách quan, trong sáng. Đồng thời, tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thống nhất từ trung ương đến địa phương, cơ sở. Đây là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng công tác tham mưu và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong phạm vi cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới.

Nhấn mạnh thi đua là một chủ trương chiến lược của Đảng, một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của tất cả các cấp, các ngành, của mỗi cơ quan, đơn vị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng phát huy thành tích đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn 5 năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong cả nước, công tác TĐKT và phong trào thi đua yêu nước của nước ta trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực mới quan trọng, góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang