Gia Lai: Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh năm 2024

author 08:16 04/02/2024

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Gia Lai năm 2024.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm thực hiện việc quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn, nâng cao thương hiệu đối với sản phẩm, hàng hóa đặc thù trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật địa phương (sau đây viết tắt là QCĐP) áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Yêu cầu của kế hoạch là việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. QCĐP phải dựa trên nền tảng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, các đánh giá, khảo nghiệm, thử nghiệm, kiểm tra, giám định nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các sản phẩm, hàng hóa đặc thù trên địa bàn tỉnh. Không tạo rào cản kỹ thuật không cần thiết đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách tỉnh.

Kế hoạch cũng nêu rõ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng QCĐP tại cơ quan được giao chủ trì thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng, trình tự, thủ tục và tiến độ công việc theo đúng quy định về xây dựng và ban hành QCĐP. Tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng QCĐP báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ.

 Ảnh minh hoạ

Sở Y tế trên cơ sở kế hoạch này, UBND tỉnh giao Sở Y tế là cơ quan chủ trì soạn thảo, tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban soạn thảo; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh ban hành theo trình tự, thủ tục ban hành quy chuẩn kỹ thuật và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hoàn thiện Dự án xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28/02/2024 để xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền. Thực hiện thông tin, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện việc xây dựng QCĐP về Sở Khoa học và Công nghệ để báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến, thông tin rộng rãi nội dung QCĐP đã được ban hành, có hiệu lực đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc đối tượng điều chỉnh bởi kế hoạch này. Rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, điều chỉnh QCĐP khi có phát sinh quy định mới của cơ quan có thẩm quyền, không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp tổ chức thẩm định dự thảo Quyết định ban hành QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước khi cơ quan chủ trì soạn thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Tài chính trên cơ sở dự toán của các đơn vị liên quan, Sở Tài chính tổng hợp, cân đối theo khả năng ngân sách tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Các sở, ban, ngành tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với cơ quan chủ trì xây dựng QCĐP thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo thẩm quyền và cung cấp thông tin, số liệu thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý khi có yêu cầu; tham gia góp ý dự thảo QCĐP (khi được lấy ý kiến).

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng xây dựng QCĐP phối hợp với cơ quan chủ trì xây dựng QCĐP trong việc cung cấp các thông tin, số liệu, thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh; tham gia góp ý dự thảo QCĐP (khi được lấy ý kiến). Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Phong Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang