ĐH Quốc gia Hà Nội ban hành quy định quản lý đề tài khoa học

author 06:38 29/10/2014

(VietQ.vn) - ĐH Quốc gia Hà Nội ban hành quy định nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở.

Tin tức từ ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cho biết, đơn vị này đã ban hành Quy định này áp dụng đối với các đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học thành viên, trực thuộc của ĐHQGHN và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động KH&CN ở ĐHQGHN.

Nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN do Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện, tương đương nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau đây các nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN được gọi chung là đề tài cấp ĐHQGHN.

ĐH Quốc gia Hà Nội là đơn vị mạnh về nghiên cứu khoa học cơ bản

ĐH Quốc gia Hà Nội là đơn vị mạnh về nghiên cứu khoa học cơ bản

Chủ nhiệm đề tài cấp ĐHQGHN là cán bộ do các đơn vị thuộc ĐHQGHN quản lý, có trình độ từ Thạc sĩ trở lên, có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; tại thời điểm tuyển chọn không đồng thời chủ nhiệm một đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN khác và không bị xử lý theo Điều 22 của quy định này.

Đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN sử dụng ngân sách Nhà nước được thực hiện theo hình thức đặt hàng và giao qua tuyển chọn hoặc giao trực tiếp.

Kinh phí của mỗi đề tài được xác định dựa trên sự phù hợp giữa chất lượng; số lượng sản phẩm nghiên cứu; chi phí cần thiết để thực hiện mục tiêu của đề tài và khả năng tài chính của ĐHQGHN hằng năm.

Đề tài phải có tính thiết thực, khả thi và hiệu quả, có mục tiêu giải quyết vấn đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cụ thể.

ĐHQGHN thông báo đề xuất đề tài KH&CN trước ngày 01 tháng 3 hằng năm. Các nhà khoa học đề xuất đề tài KH&CN theo thông báo nêu trên.

ĐHQGHN gửi văn bản đến các đơn vị thành viên, trực thuộc và thông báo công khai trên website của ĐHQGHN danh mục đề tài KH&CN được phê duyệt để các cá nhân, đơn vị nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (đối với đề tài giao qua tuyển chọn) hoặc xét chọn (đối với đề tài giao trực tiếp) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phê duyệt.

Hội đồng tuyển chọn, xét chọn đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN do Giám đốc ĐHQGHN quyết định thành lập. Thành viên Hội đồng phải có tối thiểu 03 ủy viên Hội đồng ngành, liên ngành. Cơ cấu Hội đồng gồm chủ tịch, thư ký, 02 ủy viên phản biện (là các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn, trong đó có ít nhất có 01 chuyên gia ngoài ĐHQGHN), 01 cán bộ quản lý KH&CN và 01 cán bộ quản lý tài chính của ĐHQGHN.

Đối với các đề tài nghiên cứu triển khai ứng dụng cần có ít nhất 01 thành viên Hội đồng là chuyên gia đại diện đơn vị sử dụng kết quả nghiên cứu.

Căn cứ kết quả trúng tuyển và kế hoạch ngân sách hằng năm, Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định giao nhiệm vụ cho các cá nhân và đơn vị trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài.

Những đề tài đã trúng tuyển nhưng chưa được giao nhiệm vụ triển khai sẽ được bảo lưu đưa vào danh sách xem xét giao nhiệm vụ trong kế hoạch năm kế tiếp.

Căn cứ nguồn kinh phí hằng năm, ĐHQGHN giao kinh phí thực hiện đề tài cho đơn vị chủ trì đề tài đầy đủ và đúng tiến độ đã được phê duyệt. Chủ nhiệm đề tài tổ chức thực hiện và hoàn thành các nội dung, sản phẩm nghiên cứu theo đúng tiến độ và nội dung đã phê duyệt trong Thuyết minh đề cương và ghi trong hợp đồng; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, các quy định hiện hành về sử dụng kinh phí và chế độ báo cáo tiến độ theo quy định.

Việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện được căn cứ theo hợp đồng và Thuyết minh đề cương đã được phê duyệt và các văn bản cho phép thay đổi điều chỉnh có liên quan.

Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN.

Cơ cấu Hội đồng nghiệm thu gồm: 01 chủ tịch; 01 thư ký; 02 uỷ viên phản biện (là các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn, trong đó ít nhất 01 người là cán bộ ngoài ĐHQGHN); 02 thành viên là đại diện cho đơn vị quản lý (cấp ĐHQGHN và cấp đơn vị chủ trì đề tài). Hội đồng phải có ít nhất 02 thành viên là ủy viên Hội đồng ngành, liên ngành của ĐHQGHN.

Đối với các đề tài nghiên cứu triển khai ứng dụng cần có ít nhất 01 thành viên Hội đồng là chuyên gia đại diện đơn vị sử dụng kết quả nghiên cứu.

Đề tài quá hạn 06 tháng so với thời hạn được cấp có thẩm quyền cho phép (kể cả thời gian đã được gia hạn) mà chưa nghiệm thu thì được xem là không hoàn thành và cấp quản lý có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ thực hiện đề tài và xử lý.

Sau khi nghiệm thu, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thông báo công khai kết quả thực hiện đề tài trên trang thông tin điện tử hoặc bản tin của đơn vị.

Minh Phong

 

 

 

 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang