Tổng cục TCĐLCL triển khai thực hiện hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí

author 17:42 05/01/2017

(VietQ.vn) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ra Quyết định số 2607/QĐ - TĐC về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Ngày 28/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BKHCN về việc hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng: Thương nhân kinh doanh khí đầu mối và thương nhân đầu mối pha chế khí; cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng và cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đối với sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN về khí dầu mỏ hóa lỏng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành: Thương nhân sản xuất, pha chế khí và thương nhân nhập khẩu khí phải thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Đối với sản phẩm khí thiên nhiên hóa lỏng, khí thiên nhiên nén không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thương nhân sản xuất, pha chế khí và thương nhân nhập khẩu khí phải công bố tiêu chuẩn áp dụng trước khi lưu thông trên thị trường và bảo đảm chất lượng khí phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng khi lưu thông trên thị trường. Tiêu chuẩn sử dụng để công bố thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Tổng cục TCĐLCL triển khai thực hiện hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí. Ảnh minh hoạ

Ngày 30/12/2016, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ra Quyết định số 2607/QĐ - TĐC về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 11/2016/TT- BKHCN ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí.

Cụ thể, căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BKHCN ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá họp chuẩn và hợp quy,

Quyết định: Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 11/2016/TT- BKHCN ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí.

Theo đó, giao cho các Vụ đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Vụ pháp chế thanh tra và cá đơn vị liên quan tiến hành thực hiện cá hoạt động như xây dựng các văn bản hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện các công việc theo quy định.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch lẩy từ ngân sách nhà nước hàng năm cấp cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2016.

Hùng Cường

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang