Đề xuất giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, công cụ cải tiến NSCL

author 15:32 28/07/2021

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định 776/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020, tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ 90 cơ sở, doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hoặc áp dụng tích hợp các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng, thực hiện chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đánh giá sản xuất sạch hơn,... với tổng kinh phí trên 9,1 tỷ đồng (trong đó kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên 6,2 tỷ đồng).

Qua đó, góp phần tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng các sản phẩm, hàng hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025. Với mục tiêu hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,... (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, góp phần phát kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cụ thể, tổ chức 04 cuộc hội thảo, hội nghị, đào tạo, tập huấn nhằm tuyên truyền phổ biến nội dung Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, các kiến thức về năng suất, chất lượng và nâng cao năng suất, chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

Đào tạo 07 lượt công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp tạo nguồn cán bộ chuyên gia về năng suất chất lượng.

Tiếp tục hỗ trợ 11 lượt doanh nghiệp của dự án giai đoạn 2016-2020 thực hiện đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp ISO 9001:2015, HACCP, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật,...

Hỗ trợ 28 lượt doanh nghiệp xây dựng, áp dụng, đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý (ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; HACCP; truy xuất nguồn gốc,...), chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hỗ trợ áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng,... trong đó có 01 lượt doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng 07 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng quốc gia và tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia.

Về giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh

Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố.

Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á Thái Bình Dương.

Nâng cao năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương phục vụ trực tiếp cho hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng.

Phối hợp và tham gia góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ trực tiếp cho hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng, thiết lập nền tảng tiêu chuẩn hóa cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

 Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang