Đồng Tháp: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng trong tình hình mới

author 15:17 26/07/2021

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Những kết quả đạt được

Qua hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn, thực hiện các nội dung từ Dự án Nâng cao năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2012 -2015 định hướng đến năm 2020 đã góp phần khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp (gọi tắt là doanh nghiệp) đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) nhiều hơn, giúp nâng cao nâng suất, chất lượng sản phẩm.

Kết quả, đã tổ chức 28 lớp đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng 446 tiêu chuẩn cơ sở; đào tạo 12 chuyên gia về NSCL. Đối với mục tiêu thí điểm đưa vào áp dụng và nhân rộng việc xây dựng và triển khai Chương trình quốc gia NSCL, tỉnh đã tiến hành khảo sát nhu cầu doanh nghiệp đã hỗ trợ 96 doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến.

Bên cạnh đó, còn hỗ trợ 119 cơ sở, doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động KHCN theo Quyết định số 12/2016/QĐUBND ngày 26/02/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Huy động được nguồn lực xã hội tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng (NSCL) sản phẩm hàng hoá chủ lực, nâng cao khả năng cạnh tranh, thương hiệu của doanh nghiệp, sản phẩm, hàng hoá trên thị trường trong, ngoài tỉnh.

Nhận thức của doanh nghiệp trong tỉnh về nâng cao năng suất chất lượng ngày càng được nâng lên. Tuy chưa thật sự sâu rộng nhưng đã góp phần tạo tiền đề tiến đến hình thành phong trào năng suất chất lượng của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Thuật ngữ năng suất, chất lượng được xuất hiện nhiều hơn trong tư duy và hành động của các nhà lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là lãnh đạo và người lao động tại doanh nghiệp.

 Ảnh minh họa.

Qua hoạt động điều tra, khảo sát về hoạt động năng suất, chất lượng cung cấp cơ sở dữ liệu cho các ngành trong việc định hướng các chính sách giúp doanh nghiệp trong tỉnh ngày một phát triển.

Bên cạnh đó, còn tồn tại những hạn chế như: kết quả thực hiện Dự án giai đoạn 2012 đến năm 2020 chỉ đạt được thí điểm xây dựng kế hoạch và giải pháp nâng cao chất lượng cho 02 sản phẩm chủ lực của tỉnh; công tác tập huấn, giới thiệu nhận thức về NSCL chỉ đạt 70% so với kế hoạch; đào tạo chuyên gia năng suất chất lượng trong tỉnh chỉ đạt 80% so với kế hoạch. Nguyên nhân: do hoạt động NSCL còn khá mới mẻ; sự thiếu quan tâm của các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ;... dẫn đến một số nội dung và mục tiêu của Dự án chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Nhận thức về NSCL trong lãnh đạo, quản lý và công nhân ở một số doanh nghiệp còn hạn chế.

Các doanh nghiệp trên địa bàn phần lớn hoạt động theo quy mô gia đình, quy mô nhỏ, điều kiện cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Đa số doanh nghiệp có cơ sở hạ tầng không đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn nên khi áp dụng cần đầu tư sửa chữa nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị với kinh phí khá lớn nên chưa thu hút sự tham gia tích cực của các đơn vị này. Công tác hoạt động các chuyên gia NSCL trong Tỉnh tuy được đào tạo nhưng chưa phát huy được hiệu quả do thiếu kỹ năng, kinh nghiệm trong việc tư vấn, hướng dẫn.

Định hướng phát triển trong giai đoạn mới

Nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa trên cơ sở áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ là một trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và nhà nước nhằm tạo nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL và sức cạnh tranh nền kinh tế.

Trên địa bàn tỉnh có khoảng 4.000 doanh nghiệp, mặc dù các doanh nghiệp đã tiếp cận và đạt được những thành tựu nhất định về NSCL nhưng thực tế năng lực cạnh tranh còn hạn chế. Quản trị NSCL trong doanh nghiệp chưa được quan tâm và chưa trở thành hạt nhân của hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian tới để theo kịp nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cần được các ngành, các cấp quan tâm, nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đến nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Mục tiêu chung là hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, mà trọng tâm là các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa chủ lực nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL, nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...; nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của địa phương

 Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang