Lâm Đồng: Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

author 06:38 23/07/2021

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch số 2284/KH-UBND thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

Triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch thực hiện với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là năng suất chất lượng) trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để đảm bảo yêu cầu xuất khẩu hàng hóa, nâng cao chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa; nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo thích ứng với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Góp phần đạt mục tiêu đóng góp của khoa học và công nghệ thông qua chỉ số TFP, đóng góp khoảng 45% vào tăng trưởng kinh tế. Đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân trên 7%/năm.

 Ảnh minh họa.

Những giải pháp cụ thể

Thứ nhất, xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng.

Trong đó, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện một cách sáng tạo các cơ chế, chính sách về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Trung ương trong điều kiện thực tế của tỉnh; Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách của tỉnh, các giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy, nâng cao năng suất của tỉnh và doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế; các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng; Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp năng suất xanh và phát triển cộng đồng.

Thứ hai, thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng: Tổ chức, triển khai các hình thức thông tin truyền thông để phổ biến kiến thức về năng suất, cải tiến năng suất, các kinh nghiệm điển hình cải tiến năng suất trong tỉnh; Đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp.

Tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động của giải thưởng chất lượng quốc gia.

Thứ ba, hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ nâng cao năng suất trong doanh nghiệp: Gắn chương trình hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng với các đề án, nhiệm vụ của các chương trình khoa học, công nghệ như: Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo đến năm 2025; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học công nghệ; Đề án quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Kế hoạch số 6736/KH-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 5472/KH-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030;... góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh khi đưa vào áp dụng tại doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Xây dựng mô hình nâng cao năng suất tổng thể: Doanh nghiệp áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.

Hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố.

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng và chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt, thực hành nông nghiệp sản xuất hữu cơ, năng suất xanh, ...; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn kỹ thuật.

Thứ tư, đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về các giải pháp nâng cao năng suất, chuyển đổi số, sản xuất thông minh, ... cho cán bộ, công chức các sở, ngành, lãnh đạo, quản lý và người lao động của doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thứ năm, tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương phục vụ trực tiếp hoạt động nâng cao năng suất chất lượng, thiết lập nền tảng tiêu chuẩn hóa cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Thứ sáu, đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về năng suất chất lượng: Tăng cường hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế để đẩy mạnh hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng của tỉnh. Tích cực tham gia chương trình, dự án năng suất chất lượng của Trung ương và quốc tế. Tổ chức tham quan, trao đổi về kinh nghiệm, kỹ thuật gia tăng năng suất, so sánh năng suất với các tỉnh, thành phố trong nước.

Vấn đề nâng cao năng suất chất lượng (NSCL) đã được cụ thể hóa trong những định hướng của Đảng, Chính phủ và rõ nét nhất thể hiện thông qua việc triển khai Chương trình quốc gia “Nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020". Qua đó, tạo lập các nền tảng quan trọng cho triển khai hoạt động nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa tại Việt Nam.

Nhằm tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hoạt động này, Chương trình quốc gia hỗ trợ DN nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 đặt ra mục tiêu hỗ trợ DN nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao NSCL, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

 Hà My

Siết hoạt động quảng cáo xuyên biên giới trên Youtube, Facebook, Google tại Việt Nam(VietQ.vn) - Nghị định 70 siết lại hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới của các đơn vị như Youtube, Google, Facebook tại Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang